11 มกราคม 2566

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ผนึกความร่วมมือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริหารจัดการ สร้างปรากฏการณ์ให้วงการอุดมศึกษาไทย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริหารจัดการ โดยมี รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล         ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากร นิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การบริหารจัดการ และเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป

  รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดเผยว่า การผสานความรู้ในด้านบริหารธุรกิจกับการแพทย์และสาธารณสุขเป็นสิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างสองสถาบัน เชื่อมั่นว่าจะเป็นพลังที่ทำให้นิสิตนักศึกษาได้เกิดความรู้และประสบการณ์ ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังกันเพื่อสร้างผู้นำแห่งอนาคต (Future Leaders) สิ่งที่จะดำเนินการในระยะเริ่มแรกคือการจัดการโครงการต่างๆ ทางด้านธุรกิจและการตลาดเพื่อพัฒนาความรู้ระหว่างทั้งสองสถาบัน การนำความรู้คืนสู่ประชาชนและสังคม และการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดการด้านการสาธารณสุขแก่สองสถาบันและชุมชน   

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลมีความตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถของทั้งสองสถาบันในการบริหารจัดการโรงพยาบาล โดยนำศาสตร์ทั้งสองสาขามาบูรณาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์สร้าง องค์ความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วย และการทำวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาและต่อสังคมไทย ทั้งนี้จะมีโครงการอีกมากที่จะดำเนินการต่อไปภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ 

รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย มีจุดแข็งทางด้านความรู้และวิชาการแพทย์ เป็นศูนย์รวมของบุคลากรทางการแพทย์ระดับสูงที่มีความรู้ความชำนาญที่ผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม ในขณะเดียวกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ยังต้องการรับความร่วมมือจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เพื่อพัฒนาการดำเนินการด้านการบริหารงาน ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาการดำเนินการของคณะฯ ให้ได้มาตรฐานด้านวิชาการแพทย์และการเลี้ยงตัวเองได้ใน ระยะยาว

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กล่าวว่า การพัฒนานิสิตนักศึกษาเป็นหัวใจสำคัญที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดขึ้น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจะร่วมมือระหว่างกันใน 4 ด้าน ได้แก่
1. ความร่วมมือเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา จะจัดให้มีกิจกรรมให้นิสิตภาควิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 ได้ทำวิจัยและแผนกลยุทธ์แก่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รวมทั้งมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างนิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบัน           
2. การแลกเปลี่ยนบรรยายให้ความรู้ซึ่งกันและกัน
3. การทำวิจัยในเชิงสหวิทยาการ (Interdisplinary Research) ร่วมกัน
4. การสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทร่วมกันในอนาคต  ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นมิติสำคัญที่จะสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการอุดมศึกษาไทย