11 มกราคม 2566

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันคนพิการสากล การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล:พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม


วันนี้ (11 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําปี 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566) การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรคนพิการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการอบรมให้ความรู้ เตรียมความพร้อมกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "Transformative solutions for inclusive development: the role of innovation in fuelling an accessible and equitable world ” การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่ โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม และมีการอบรมเตรียมความพร้อมกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการ นำข้อเสนอเร่งด่วนจากเวทีสมัชชาคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้คนพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เตรียมความพร้อมและมี ความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ ตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 การอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 70 คน ประกอบด้วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร วิทยากร ส่วนราชการ และคณะผู้จัดงาน และวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการอบรม ให้ความรู้เตรียมความพร้อมกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ ประจําปี 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566) ภายใต้หัวข้อ “Transformative solutions for inclusive development : the role of innovation in fuelling an accessible and equitable world / การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม พร้อมทั้งการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้พิการและผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนาคนพิการ การแสดงความสามารถของผู้พิการ การแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการของหน่วยงานต่างๆ และการแสดงสินค้า/อาชีพของผู้พิการ