28 พฤษภาคม 2564

"รมช.ศึกษา" หนุน โครงการจัดการศึกษาเพื่อบุคคลออทิสติก/บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมลรอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ ร่วมประชุมออนไลน์ โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย สำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

โดยมีนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ผู้แทนจากสำนักงาน กศน.ส่วนกลาง และ กศน.กทม. ให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้แทนสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก และ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ในจังหวัดนำร่องอีก 10  จังหวัด เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ True Vroom ด้วย ณ ห้องประชุมมูลนิธิออทิสติกไทย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่กระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ไม่สามารถไปเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนได้ เพราะบุคคลกลุ่มนี้มีความสนใจและมีความอดทนในการเรียนที่แตกต่าง ต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ หรือ Learning by Doing  และมีจินตนาการ. เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีที่เรียน และฝึกอาชีพ จึง ร่วมกับ สำนักงาน กศน. จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 

โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน มิถุนายน 2564 - กันยายน 2565 โดยจะทำการทดลอง จัดการเรียนการสอนในระบบ Online นำร่อง ใน 11 จังหวัด 15 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ พิษณุโลก ตาก ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สงขลา สกลนคร อำนาจเจริญ นครราชสีมา กรุงเทพฯ (5 เขต) ปราจีนบุรี และชลบุรี  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบไปด้วย 1.ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากร กศน.  2.บุคคลทั่วไป วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  และ 3.บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 15 แห่ง 75 คน (พื้นที่ละ 5 คน) โดยใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ทำการปรับแนวทางการสอนและการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ร่วมกับ กศน. 

อาทิ วิชาความรู้พื้นฐาน ทักษะการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การดูแลและพัฒนาตนเอง การดำเนินชีวิตในชุมชนและสังคม  วิชาที่เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีชุมชน  ศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ ซึ่งจะมีครูสอนคนพิการเป็นครูพี่เลี้ยงหรือครูประจำกลุ่ม โดยเน้นให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม  

และในขณะนี้ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น SPS ขึ้นมาเพื่อให้ครู กศน. ค้นหาเป้าหมาย บันทึกข้อมูลความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการเติมเต็มเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาพัฒนาต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะทำให้คนพิการเข้าถึงการศึกษา การมีงานทำ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้ ยังมีสมาคมคนพิการอีกหลายสมาคมที่สนใจและต้องการนำโครงการนี้ไปต่อยอด ซึ่งจะนำไปปรึกษา นายวรัท พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. และทำรายงานเสนอ รมช.ศธ. ต่อไปรมช.ศธ. กล่าวว่า  “ ในการเข้ามารับผิดชอบดูแลงานทางด้านการศึกษา มีความตั้งใจที่จะจัดการศึกษาให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่เคยคิดว่าคนพิการเป็นภาระของสังคม ทุกชีวิตมีคุณค่า มีความหมาย มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าๆกัน และมีความสำคัญต่อประเทศชาติ แต่ในการทำงานนี้จะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัย ความร่วมมือร่วมใจกับภาคีเครือข่าย ต้องมีผู้รู้จากหลายหน่วยงาน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรอบด้าน และครอบคลุม ดิฉันพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เราจะรักกัน และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป “ 

ปรานี บุญยรัตน์ : ข่าว / ภาพ