29 มิถุนายน 2562

กรม พส. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บริหารจัดการเครือข่าย อพม. น้อย


 
วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องไฮเดรนเยีย ๒ โรงแรมทีเค พาเลส แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการเครือข่าย อพม.น้อย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ให้สามารถสร้างและขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างความร่วมมือ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน/องค์กร/เครือข่าย ในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นเครือข่ายที่เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมในพื้นที่

      ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๗๗ จังหวัด และส่วนกลาง รวม ๑๕๗ คน โดยได้รับความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและกระบวนการทำงาน การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การบริหารจัดการเครือข่าย อาสาสมัคร เน้นสถานการณ์และเหตุการณ์จริงในการทำงานโครงการอาสาสมัคร (volunteer journey) การสร้างแผนดำเนินงาน (Development Action Planning) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากองค์กรหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ Voluntary Service Overseas (VSO) เป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาสาสมัครทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

      ในโอกาสนี้ อพส. ได้ให้แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ ต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายกับองค์กรในการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาสังคม จำเป็นต้องมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ร่วมกัน ก่อให้เกิดความหลากหลายหรือแนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ตรงตามเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ท้ายสุดได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่าย นำไปปรับใช้ในการสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานและพัฒนาเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่าย อพม.น้อย ให้เป็นกลไกในการช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายต่อไป

   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและพร้อมบูรณาการร่วมมือกับเครือข่าย เป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรูปแบบประชารัฐ พัฒนาสังคมไปสู่สังคมที่น่าอยู่ ยั่งยืนต่อไป นางนภา กล่าวในตอนท้าย