28 มิถุนายน 2562

วง different คว้าชนะเลิศ โครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถ แชมป์คนแรกจาก พส.

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 รวมทั้งมอบโล่รางวัลให้กับผู้แสดงความสามารถที่ชนะเลิศในการประกวดแข่งขันผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะระดับประเทศ ณ โรงแรมอะเดรียติค พลาเลช กรุงเทพมหานคร
นายชูรินทร์ กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดโครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ (Smart on Street) จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน โดยอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา และรุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมอะเดรียติค พลาเลช กรุงเทพมหานคร กิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย การเสริมสร้างทักษะผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี  การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการเข้าสังคม การใช้ Social media การบริหารการเงิน และช่องทางการประกอบอาชีพ การค้นหาคุณค่าของตนเอง ข้อจำกัดในชีวิต การเสริมสร้างทักษะด้านการแสดง  เสริมพลัง ผู้แสดงความสามารถสู่การเป็นผู้แสดงความสามารถมืออาชีพ และการสร้างแรงบันดาลใจ แก่ผู้แสดงความสามารถ ซึ่งได้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามาเป็นวิทยากร อาทิ ครูแอน นันทนา บุญหลง อ.เสกสรร เทพจันทร์ตา  คุณโอปอล์ ตันตยานุสรณ์ เป็นต้น 
โดยได้มีการคัดเลือกผู้แสดงความสามารถที่มีความสามารถโดดเด่น รุ่นละ 5 ชุดการแสดง จำนวน 20 ชุดการแสดง เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ อบรมให้ความรู้ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผู้แสดงความสามารถสู่การเป็นมืออาชีพ สร้างความภาคภูมิใจ มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้เลี้ยงตนเอง ครอบครัว สร้างการยอมรับในกลุ่มผู้แสดงความสามารถและประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีช่องทางและโอกาสในการแสดงมากขึ้น 
นายชูรินทร์ กล่าวต่อไปว่า การจัดการประกวดครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้แสดงความสามารถ สร้างความตระหนักให้สังคมเกิดการรับรู้และยอมรับผู้แสดงความสามารถ โดยสร้างเจตคติการให้ด้วยความพึงพอใจจากการเห็นคุณค่าและศักยภาพของผู้แสดงความสามารถ ไม่ใช่เพราะความสงสาร ตลอดจนได้มีการประกวดผู้แสดงความสามารถ ที่มีความสามารถโดดเด่น เข้ารับโล่รางวัลระดับประเทศ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 

รางวัลที่ 1  วง different จากจังหวัดนครราชสีมา 
 รางวัลที่ 2  พี่เกาเหลา กรุงเทพมหานคร
 รางวัลที่ 3  น้องเสือ บีบอย กรุงเทพมหานคร
 รางวัลที่ 4  การแสดงละคร ผู้พิการทางสติปัญญา จังหวัดเชียงใหม่  
 รางวัลที่ 5 การแสดงดนตรีและร้องเพลง จากจังหวัดชลบุรี
ซึ่งรางวัลดังกล่าว ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายการันตีความสามารถให้กับผู้แสดงความสามารถ แต่เป็นสิ่งที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มุ่งหวังในการสานฝัน เติมพลัง ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนา ผู้แสดงข้างถนน...สู่ผู้แสดงมืออาชีพ (Smart on street) อันสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ที่ต้องการ “ให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีอาชีพ มีรายได้ ไม่ให้ออกมาทำการขอทาน” และที่สำคัญคือ “การแยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ทำการขอทาน”ได้อย่างเป็นผลสำเร็จ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน ในการพัฒนาศักยภาพสานฝัน เสริมพลัง และยกระดับผู้แสดงความสามารถ สู่การเป็นผู้แสดงมืออาชีพ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำบัตรผู้แสดงความสามารถ สามารถติดต่อที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.smartonstreet.com นายชูรินทร์ กล่าวตอนท้าย