20 มีนาคม 2567

รางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก


อารยา อรุณานนท์ชัย รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ ประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จัดประชุมคณะกรรมการฯ อาทิ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานมูลนิธิฯ ที่ปรึกษาโครงการ  กันตพงศ์ รังสีสว่าง (อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร (ผู้อำนวยการสถาบันราชสุดา) คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง สาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา  จันทรา อินทรทูต ศศิธร  จันทรสมบูรณ์ กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล และผู้แทนมูลนิธิ-สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฯ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ฯ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้  ที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนพิการทุกประเภทที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2567 ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”ครั้งที่ 36 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ รางวัลประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” / เข็มเชิดชูเกียรติ  /เงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท/ ประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่ระลึกการจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ปี 2567 โดยมูลนิธิฯ จะมีหนังสือเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้เสนอชื่อคนพิการที่สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิฯ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ และใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ Princessngamchit.org
ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2567 หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2567....
ติดต่อได้ที่ไลน์ไอดี 080-4042439