17 กุมภาพันธ์ 2567

พม. จับมือ เครือข่าย จัดงาน มาลา ณ ลานคนเมือง

 หนุนคนทุกช่วงวัยเสริมสร้างสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดงาน "มาลา ณ ลานคนเมือง" ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้มาออกกำลังกายด้วยลีลาศ ซึ่งเป็นกีฬาและสันทนาการที่มีประโยชน์ เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงวัยสูงอายุ โดยมี นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน รองผู้อำนวยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กล่าวถึงความร่วมมือ ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม. เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี กลุ่มหลากหลายทางเพศ ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป กว่า 2,000 คน เข้าร่วมงานวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดงาน "มาลา ณ ลานคนเมือง" ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้มาออกกำลังกายด้วยลีลาศ ซึ่งเป็นกีฬาและสันทนาการที่มีประโยชน์ เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงวัยสูงอายุ โดยมี นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน รองผู้อำนวยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กล่าวถึงความร่วมมือ ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม. เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี กลุ่มหลากหลายทางเพศ ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป กว่า 2,000 คน เข้าร่วมงาน


นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการเสริมสร้างศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม รวมถึงการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรม “มาลา ณ ลานคนเมือง” นับเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ และประชาชนทุกช่วงวัย ในมิติสังคม และมิติสุขภาพ กิจกรรมการเต้นลีลาศนับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังได้เป็นอย่างดี เป็นกิจกรรมนันทนาการ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยส่งเสริมสุขภาพพลานามัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้มีชีวิตยืนยาวและมีความสุข ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม พร้อมทั้งช่วยให้รู้จักการเข้าสังคม และรู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดีนางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน "มาลา ณ ลานคนเมือง" ในวันนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มูลนิธิ สโมสร และเครือข่ายจิตอาสาต่างๆ การจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริม Soft Power ของไทย จากการสวมใส่ชุดไทยประยุกต์ของผู้เข้าร่วมงาน อันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม
#พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม