12 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2567 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี


คุณหญิงแสงเดือน ณ  นคร ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567  โดยมีกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาทิ กรุงเทพมหานคร  กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ มูลนิธิเด็กโสสะ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์  อารยา  อรุณานนทชัย  ผศ.ดร.พรทิพย์  พุกผาสุข อุบล อัครพัฒน์ คุณหญิงตรึงใจ อัฐรัตน์  สุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร.พรชัย มงคลวนิช ยรรยง คุโรวาท  ศรีภพ สารสาส ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน  สาวิตรี บริพัตร ฯ   เยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี  กรรณภรณ์ วงศืปิยะกุล  ศศิธร จันทรสมบูรณ์  เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ  อาทิ 1.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นล้นพันยิ่งนัก 

2.เตรียมงานมอบรางวัล“ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม  ครั้งที่ 36  ให้บุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ณ  หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  คือ 

-   ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด  (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด)ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  เพื่อเยาวชน  ในพระราชินูปถัมภ์

-   อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

-   ครูในกรุงเทพฯ  ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ  ผู้มีผลงานดีเด่นในการบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม (ตำรวจจราจรดีเด่น , พนักงานกวาดถนนดีเด่น , พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ดีเด่น , พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง บขส.ดีเด่น , ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น , พลเมืองดี  และจิตอาสาดีเด่น)    

- คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต    

- หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น 

3.รับทราบผลการดำเนินงานของ  มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ในรอบปีที่ผ่านมา ในการยกย่องเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมให้แก่ประเทศชาติตลอดมากว่า 32 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ เมื่อปี  2535 

พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีที่ผ่านมากิจกรรมที่สำคัญของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  ในพระราชูปถัมภ์ฯคือการมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมที่มูลนิธิจัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกในความสามารถ ในคุณความดีของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” ทั่วประเทศ  ที่มีความตั้งใจจริง  เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้น เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการงานของตน และเป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน บุคคลทั่วไป รวมทั้งอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น  อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน  สังคม  และประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย               

หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  ในพระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร   ได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็น บุคคลสำคัญของโลก ในรอบ 100 ปี ชาตกาล ในปี 2558 ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม เนื่องด้วยเป็นสุภาพสตรีไทยผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งที่ได้สร้างชื่อเสียงเกียรติประวัติที่ล้ำเลิศของประเทศชาติ เป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมผู้มีอุดมการณ์แห่งความเสียสละ ได้ประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลกอย่างใหญ่หลวงกอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ยากที่จะหาผู้เสมอเหมือนผลงานของท่านปรากฎเป็นที่ประจักษ์มากมายทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสตรี การพัฒนาเยาวชน การพัฒนาชนบทและการศึกษา   


หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมาก ตั้งแต่กว่า 81  ปีที่แล้ว  อาทิ  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ  สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ  มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ  เป็นต้น  ซึ่งเป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล  ซึ่งงานเหล่านั้นยังจำเป็น และมีคุณค่ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่ออำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก  เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ  136  ปี (ณ ปี 2567)  ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ซึ่งมีองค์การสมาชิกถึง  75  ประเทศ  ซึ่งสภาสตรีระหว่างประเทศ ก็ได้ยกย่องชื่นชมเช่นกัน  โดยได้จัดงาน “วันแห่งการพัฒนาเพื่อเชิดชูเกียรติหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร” ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ด้วย