13 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดแล้ว งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล” ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2

โครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และ สถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง

เมืองลุ่มภู ขนทัพสินค้าด้านผ้าทอ และสินค้า OTOP บุกเมืองกรุง งานแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ชม ช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากจังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ชั้นที่ ๑ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนร่วมเป็นเกียรติในงานนายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู ได้วางเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัด “เกษตรเพิ่มมูลค่า เมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว” โดยมุ่งพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นเมืองเกษตรผสมผสาน และเป็นศูนย์กลางเมืองผ้า โดยพัฒนากระบวนการผลิตผ้าตั้งแต่กระบวนการ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีลวดลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัด ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ด้านนายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๒” เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการโครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และสถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาค และ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  ระยะเวลารวม ๕ วัน
ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ชั้น ๑ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

๑. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเด่นของจังหวัดหนองบัวลำภู มากกว่า 80 ร้านค้า
และภาคีเครือข่าย 

๒. การจัดแสดงนิทรรศการภายใต้ Concept
“เสน่ห์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัศจรรย์แพรพรรณ ฝ้ายทอมือ”

๓. กิจกรรมสาธิตชุมชน

๔. การแสดงมินิคอนเสิร์ตศิลปินที่มีชื่อเสียง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม แสดงแต่ละวัน

๕. กิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้า

ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดงาน พร้อมลุ้นกับของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน