03 พฤศจิกายน 2565

ตอกย้ำนโยบาย "กศน. WOW “ ตอบโจทย์โลกแห่งการเรียนรู้ในอนาคต


          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน "บ้านดงหลวงชุมชนปลอดขยะ" และรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน Co-Learning Space ของห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  โดยผู้บริหารศูนย์และผู้นำชุมชนได้นำเสนอ ผลสำเร็จของโครงการ "บ้านดงหลวงชุมชนปลอดขยะ" ว่ามีแนวทางการจัดการขยะที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง พร้อมยกระดับการบริหารจัดการ รวบรวม และคัดแยกขยะ ตั้งเป้าลดปริมาณขยะจากชุมชน เพิ่มปริมาณขยะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการดำเนินการ "หน้าบ้านน่ามอง" ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ชุมชน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

          จากนั้นรับฟังผลการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) ของห้องสมุด กศน. เชียงใหม่ แนวคิดในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับเยาวชน ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้เยาวชนได้เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อต่อยอดความต้องการเรียนรู้ด้วยพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงเวลา เปิด - ปิด และการบริการที่โดนใจผู้เรียน ส่งผลให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก มีความสุขและท้าทาย มีการเปิดพื้นที่สำหรับการทำงาน/การเรียนรู้ พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ห้องประชุมย่อย รวมทั้งให้บริการห้องสมุดทั้งในรูปแบบดิจิทัล และสืบค้นหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง การบริการอินเทอร์เน็ต WIFI สื่อมัลติมีเดีย เพื่อรองรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place-Best check in ตามนโยบาย wow ของรมช.ศธ และสำนักงาน กศน. 

 หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มทำโคมล้านนา บ้านดง หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง และผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาทิ กระเป๋าผ้า ตระกร้าสาน ครีมนวดผม น้ำปู น้ำส้มควันไม้ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาในการดำเนินงานและความต้องการในด้านสถานที่ บุคลากร (ครูจิตอาสา) การส่งเสริม กศน. ทุกแห่ง และงบประมาณในการดำเนินงานอีกด้วย

          ทั้งนี้ ดร. กมล รอดคล้าย กล่าวว่า "การมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย กศน. WOW ที่ "ครูโอ๊ะ" ได้มอบไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องขอขอบคุณและชื่นชมทุกหน่วยงาน ที่ได้ขับเคลื่อนนโยบายจนเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม นับว่า กศน. ได้จัดการศึกษาที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ซึ่ง “ครูโอ๊ะ” จะต้องดีใจที่วันนี้สิ่งที่หวังไว้ เริ่มผลิดอกออกผล จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายได้มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนางานต่อไป อย่าหยุดนิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนเเละประเทศชาติต่อไป