30 พฤศจิกายน 2565

ม.น.ข. ร่วมกับชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ร่วมกับ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ ประธานชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีนายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์ รองประธาน ม.น.ข.(1) นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิก รองประธาน ม.น.ข.(2) นางจารุพร พุทธวิริยากร เลขาธิการ และนายจัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก กรรมการบริหาร เข้าร่วม และในการนี้ รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผศ.นพ.เอกพจน์ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้การต้อนรับและร่วมมอบทุนในครั้งนี้ด้วย

ทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในครั้งนี้มีทั้งหมด 49 ทุน โดยมอบให้แก่นักศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธาน ม.น.ข. กล่าวว่า ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่มีความสามารถที่จะเรียนรู้และศึกษาต่อได้ แต่ทว่าขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะความยากจน จึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทยอย่างเห็นได้ชัดเจน ดังนั้นการให้โอกาสทางการศึกษาจึงสามารถเปลี่ยนชีวิตเด็กและเยาวชนเหล่านั้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้และพัฒนาศักยภาพจนทำให้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติในอนาคตได้

ม.น.ข.อยากเรียนให้ทุกท่านทราบด้วยความภาคภูมิใจว่าทุนการศึกษาที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคกันมานั้น ทาง ม.น.ข.นำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน 100% โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  การศึกษาเป็นการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของชาติอย่างแท้จริง เด็กและเยาวชนก็คืออนาคตของประเทศชาติ หากเราให้ความสนใจและใส่ใจเด็กและเยาวชนดี ประเทศชาติของเราก็จะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมอย่างดีเช่นกันศ.คลินิก นพ.วิทเชษฐ  พิชัยศักดิ์ ประธานชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช ซึ่งเป็นผู้จัดหาและมอบเงินบริจาคกว่า 1.500,000 บาท ที่ชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564 ให้แก่ ม.น.ข. เพื่อมอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อยากฝากถึงน้องๆในการสืบทอดเจตนารมณ์ของ ม.น.ข. ผู้ที่ให้ทุนและให้โอกาสเรา ดังนั้นเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้ว ขอให้ช่วยกันทำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ไปต่อได้ ประชาชนชาวไทยก็จะมีความสุข 

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างทรัพยากรชาติที่มีคุณภาพ มาช่วยกันพัฒนาประเทศ บริจาคทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ที่ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ธ.ทหารไทย สาขาสุรวงศ์ เลขที่ 078-1-06400-1 ธ.กรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ เลขที่ 002-7-11615-1 เมื่อโอนแล้วส่งสำเนาใบโอนเงินให้ ม.น.ข. เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน และสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ต่อไป

สอบถามข้อมูลได้ทาง Line ID : @forneedystudents  หรือ ทางอีเมล mnk_q@hotmail.com

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ ไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม

จัดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานทีสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านโครงการพัฒนาทั่วไทย 4 ภาค  สืบสานโครงการในพระราชดำริให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธ.ค. ศกนี้  

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับเมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม จัดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร 

 สำหรับงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทข้าวหงษ์ทอง ร่วมกันสืบสาน ต่อยอด จัดงานในครั้งนี้ โดยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการดำเนินงาน 9 ด้าน สู่ชัยชนะแห่งการพัฒนา ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงภัยธรรมชาติ ด้านพลังงานทดแทน ด้านสาธารณสุข ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านการศึกษา ด้านสังคมและวัฒนธรรม และโครงการภัทรพัฒน์  เพื่อสร้างการรับรู้ – เรียนรู้ โครงการในพระราชดำริ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านโครงการนับร้อยนับพันสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อสืบสานโครงการในพระราชดำริให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ต่อยอดให้คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตลอดจนผู้ประกอบการผลิตผลจาการพัฒนาของโครงการ และคนรุ่นใหม่ โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 -  5 ธันวาคม 2565  ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน 


ภายในพิธีเปิดงานมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก อาทิ คุณสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ กปร., คุณลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการสุขสยาม, คุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด, คุณวิรัช เมฆสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), คุณกัมปนาท มานะธัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และคุณนำพล โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตลอดจนผู้ประกอบการ และร้านค้าต่างๆ ในเมืองสุขสยาม ที่เข้ามาร่วมสัมผัสบรรยากาศในพิธีเปิด และเยี่ยมชมงานกันอย่างคึกคัก   

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดเผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับเมืองสุขสยาม จัดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา ผ่านงานพัฒนาด้านต่างๆ จนเกิดเป็นผลิตผลจากการพัฒนา ผ่านโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภายในงานได้รวบรวมผลิตผลจากการพัฒนาโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากโครงการทหารพันธุ์ดี และผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 ศูนย์ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน กปร. มาร่วมจัดงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนาด้านต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ผ่านผู้มีประสบการณ์และปฏิบัติงานจริง ใน 9 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน  ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และเรียนรู้ความสำเร็จจากการพัฒนา อีกทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจทั้งคนไทยและต่างชาติ ภายในงานยังได้มีการจัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานรวมถึงนักท่องเที่ยวได้เข้ามาทำกิจกรรมที่สนใจ อาทิ อาหารไทย ขนมไทย งานหัตถกรรม เป็นต้น และพิเศษในวันสุดท้ายของการจัดงาน คือวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้มีมติยอมรับให้วันนี้เป็นวันสำคัญสากลคือ “วันดินโลก” จะมีการถ่ายทอดเรื่องราววันดินโลกให้ได้รับฟัง เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถึงพระวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เกิดผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 

คุณลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการสุขสยาม กล่าวว่า เมืองสุขสยามได้เนรมิตพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวชัยชนะแห่งการพัฒนา จากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สร้างการรับรู้ – เรียนรู้ โครงการในพระราชดำริที่แก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก พัฒนาความเป็นอยู่และสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมงาน เยาวชน คนรุ่นใหม่ สืบสานพระราชปณิธานสืบต่อไป โดยคาดหวังว่างานชัยพัฒนาแฟร์ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการให้โอกาสผู้คนทุกกลุ่มทุกวัย ได้เข้าใจแนวพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 และสามารถนำไปต่อยอด ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต 

 ภายในงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนจัดแสดง 9 ด้านงานพัฒนาในด้านต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา  และโซนข้าวแดนสยาม โดยกลุ่มบริษัทข้าวหงษ์ทอง นำเสนอโครงการนำเสนอเกี่ยวกับ “ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู Limited Edition” ผ่านเรื่องราวของ โครงการหงษ์ทองนาหยอด ที่ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้แก่ชาวนา และเกษตรกรอย่างมากมาย


สำหรับ โซนจัดแสดง 9 ด้านงานพัฒนาในด้านต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ประกอบด้วย 

1. ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยร้าน “จันกะผัก” เสนอผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิและผักปลอดสาร เมล็ดพันธุ์ผัก ฯลฯ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม นำเสนอ น้ำพิงค์พาร์คสูตรพระราชทาน ขนมและงานฝีมือจากศิษย์อุทยานฯ เป็นต้น /ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร เสนอผลิตภัณฑ์ ผักปลอดภัย ข้าวและผลไม้แช่อิ่ม /โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสนอผลิตภัณฑ์ ข้าวปลอดสารพิษ

 2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี นำเสนอผลสำเร็จจากการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะ / โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา จัดแสดงกังหันน้ำชัยพัฒนาจำลองและรับชมวีดิทัศน์เรื่องราวความเป็นมา /  เรียนรู้เรื่องของการ “ฟื้นฟูป่า” กับโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น จังหวัดเชียงราย พร้อมสาธิตการหีบน้ำมันเมล็ดคามีเลีย และจำหน่ายปุ๋ยโบกาฉิ สำหรับฟื้นฟูดิน/โครงการหมู่บ้านชัยพัฒนา – กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) จังหวัดพังงา เสนอผลิตภัณฑ์กะปิคุณภาพ ที่ทำจากกุ้งเคยแท้ และงานหัตถกรรมผ้าย้อมจากต้นเสม็ด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ประสบภัยสึนามิ

 3. ด้านพลังงาน โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร จังหวัดเพชรบุรี นำเสนอเรื่องราวการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 และการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการปลูกโกโก้ มะม่วงเบา สมุนไพร ฯลฯ จนสามารถแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสร้างรายได้เสริมให้โครงการฯ 

 4. ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข นำเสนอเรื่องราวด้าน “โภชนาการ” ของน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ที่ได้สมญานามว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก โดยโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น จังหวัดเชียงราย /ทำความรู้จัก “ไข่ไก่ อารมณ์ดี happy chicken ไข่โอเมก้า” และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ที่มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกับคนไทยและกระทรวงสาธารณสุข สู้ภัยโควิด-19 ที่ผ่านมา

5. ด้านต่างประเทศ นำเสนอเรื่องราว โครงการระหว่างประเทศของมูลนิธิชัยพัฒนา เช่น โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้นระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและสาธารณรัฐสิงคโปร์ และโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและสาธารณรัฐประชาชนลาวที่มีหลากหลายโครงการ

 6. ด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร นำเสนอ “เมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน” โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ / โครงการทหารพันธุ์ดี นำเสนอผลิตภัณฑ์ “ผักและผลผลิตที่ได้จากโครงการทหารพันธุ์ดี และโครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดปราจีนบุรี นำเสนอ “ผักไฮโดรโปรนิกส์”

7. ด้านการศึกษา นำเสนอเรื่องราวของนักเรียนทุนพระราชทาน ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และครู เป็นต้น นอกจากนี้ยังร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสองทาง ตลอดจนการร่วมพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เช่น โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยาและโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา จังหวัดยะลา 

8. ด้านสังคมและวัฒนธรรม นำเสนอเรื่องราวโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วัดที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชประสงค์ให้เป็นแบบอย่างในการก่อสร้างวัดขนาดเล็ก เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชุมชนบริเวณใกล้เคียง และเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในการเผยแผ่ศีลธรรม และจริยธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน ตามหลัก บ-ว-ร

9. ด้านภัทรพัฒน์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์ดีไซน์ร่วมสมัย อาทิ ผ้าไหม และ ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก 


นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอเรื่องราวศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ศูนย์ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้แก่ 

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส นำเสนอผลิตภัณฑ์ ผ้าทอบ้านตอหลัง ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสื่อกระจูด พืชท้องถิ่นสู่งานหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้ ข้าวกล้องหอมกระดัง บ้านตอหลัง – ทรายขาว จังหวัดนราธิวาส สบู่กลีเซอรีน ผลิตภัณฑ์ไม้เสม็ด เป็นต้น

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอผลิตภัณฑ์ อาทิ ชาเห็ดหัวลิง ชาผักเชียงดา ปลาหยอง น้ำพริกปลานิลหยอง ปลากดหลวงรมควัน เห็ดสวรรค์ กาแฟเทพเสด็จ น้ำผึ้งจากดอกกาแฟ เป็นต้น

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี นำเสนอผลิตภัณฑ์ เช่น กะปิ ผลิตจากกุ้งเคยแท้ น้ำพริกเผาหอยนางรม น้ำมังคุด น้ำลูกหม่อน 

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร นำเสนอผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายย้อมครามสีธรรมชาติผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกภาพวาด

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา นำเสนอผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง แชมพูสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เห็ดแคปซูล 

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ ยาดมสมุนไพร เซรั่มเห็ดเยื่อไผ่  ไอศกรีมนมสด ผลิตภัณฑ์จากถ่านชีวภาพ แชมพูประคำดีควาย

อีกไฮไลท์สำคัญคือ โซนข้าวแดนสยาม โดยกลุ่มบริษัทข้าวหงษ์ทอง นำเสนอโครงการหงษ์ทองนาหยอด โครงการในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรม

เพาเวอร์บาย แชร์ความสุขผ่านแคมเปญ “ช้อปของขวัญส่งท้ายปี ช้อปดีมีคืน”

จัดโปรแรง แจกส่วนลดรวม 1 ล้านบาท กระตุ้นยอดขายโค้งสุดท้ายของปี


เพาเวอร์บาย ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล กระตุ้นตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ส่งท้ายปี พร้อมมอบความสุขให้ลูกค้าผ่านแคมเปญ “ช้อปของขวัญส่งท้ายปี ช้อปดีมีคืน” ลดแรงสูงสุด 50% แจกหนัก แจกจริง คูปองส่วนลดรวมมูลค่า 1 ล้านบาท จาก เพาเวอร์บาย และท็อปส์ ช้อปคุ้มกับสินค้าแลกซื้อราคาพิเศษลดสูงสุด 50% พร้อมแทคทีมแบรนด์ชั้นนำ Electrolux, Tefal, Anitech, SHARP, HANABISHI, PHILIPS, TOSHIBA และ New Wave มอบสิทธิพิเศษ “ยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม” ซื้อ 2 ชิ้น (ในแบรนด์เดียวกัน) ลดเพิ่ม 10% สมาชิก The1 แลกคะแนนเท่ายอดซื้อลดเพิ่ม 15% ช้อปสนุกกับโปรสุดปังได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 ที่ เพาเวอร์บาย ทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดของขวัญกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ยกพาเหรดของขวัญปีใหม่หลากหลายไอเทมโดนใจ อินเทรนด์ และสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟ มาให้เลือกช้อปในราคาคุ้มค่า มั่นใจว่าแคมเปญการตลาดที่ เพาเวอร์บาย ได้เตรียมไว้ร่วมสร้างสีสันในช่วงเทศกาลแห่งความสุขจะช่วยปลุกมู้ดในการช้อปปิ้ง และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกเจเนอเรชันของเหล่านักช้อป และช่วยกระตุ้นยอดขายในช่วงโค้งสุดท้ายของปีได้อย่างแน่นอน


นางมัลลิกา เหลืองนิมิตรมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด กล่าวว่า “สำหรับช่วงสิ้นปีถือเป็นไฮซีซั่น และเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยสถานการณ์โควิดในปีนี้เริ่มคลี่คลาย ทำให้ผู้บริโภคเริ่มกลับมาจัดงานรื่นเริงกันอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การจับจ่ายการใช้สอยสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าคึกคักมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกหาของขวัญจับฉลากสำหรับงานปาร์ตี้ หรือมอบให้คนที่รัก ในทุกปีเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นกลุ่มสินค้าอันดับต้นๆ ที่ผู้บริโภคนิยมซื้อเพื่อเป็นของขวัญ ในปีนี้ เพาเวอร์บาย พร้อมส่งมอบความสุขเป็นของขวัญด้วยแคมเปญส่งเสริมการขาย            “ช้อปของขวัญส่งท้ายปี ช้อปดีมีคืน” อัดโปรแรงในทุกแพลตฟอร์ม ช้อปเพลินกับแบรนด์ชั้นนำที่พร้อมใจกันมอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% พร้อมคืนกำไรให้แก่ลูกค้า แจกหนักจัดใหญ่มอบคูปองส่วนลดจาก เพาเวอร์บาย และท็อปส์ รวมมูลค่า 1 ล้านบาท คุ้มต่อกับสินค้าแลกซื้อราคาพิเศษลดสูงสุด 50% อาทิ ซาวน์บาร์ TCL ราคาเพียง 1,490 บาท (ปกติ 3,490 บาท) ตู้เย็น Hisense ราคาเพียง 2,999 บาท (ปกติ 3,990 บาท) เครื่องดูดฝุ่น Electrolux ราคาเพียง 1,999 บาท (ปกติ 2,590 บาท) เตารีดไอน้ำ Tefal ราคาเพียง 599 บาท (ปกติ 890 บาท) ไม่เพียงเท่านี้พบดีลเด็ด “ยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม” ซื้อ 2 ชิ้น ลดเพิ่ม 10% (ในแบรนด์เดียวกัน) จากแบรนด์ดัง ได้แก่ Electrolux, Tefal, Anitech, SHARP, HANABISHI, PHILIPS, TOSHIBA และ New Wave พิเศษ...สมาชิก The1 แลกคะแนนเท่ายอดซื้อลดเพิ่ม 15% (ศุกร์-อาทิตย์) หรือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการแลกคะแนนรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15% ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 
นอกจากนี้ เพาเวอร์บาย ยังตอกย้ำความแข็งแกร่งในด้านการเป็นผู้นำเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี ได้คัดสรรสินค้าพรีเมียม สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ชั้นนำสำหรับซื้อเป็นของขวัญ ภายใต้คอนเซ็ปต์แห่งความสุข “Gifting Festival #ของขวัญราคาที่ใช่ ใครได้ต้องแฮปปี้” ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและใหญ่ แกดเจ็ตสุดล้ำ สินค้าไอทียอดฮิต และเทคโนโลยีอินเทรนด์ หลากหลายไอเทมเพื่อตอบโจทย์ต้องการและสอดรับกับไลฟ์สไตลของเหล่านักช้อปทุกเจเนอเรชันได้อย่างเต็มที่ ในราคาคุ้มค่า รับรองได้ว่าถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างแน่นอน โดยได้แบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็นเซกเมนต์ย่อยๆ ตามราคา เพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายต่อการเลือกซื้อของนักช้อป ได้แก่ กลุ่มสินค้าราคาไม่เกิน 500 บาท ราคาไม่เกิน 1,000 บาท ราคาไม่เกิน 5,000 บาท และราคาไม่เกิน 10,000 บาท มั่นใจว่าแคมเปญการตลาดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้จะช่วยเพิ่มทราฟฟิกในร้านเพาเวอร์บาย ทั่วประเทศ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และสามารถกระตุ้นยอดขายในช่วงโค้งสุดท้ายของปีอย่างแน่นอน”

มอบความสุขให้กับคนที่คุณรักในช่วงเวลาสำคัญด้วยของขวัญปีใหม่จากเพาเวอร์บายกับแคมเปญพิเศษ “ช้อปของขวัญส่งท้ายปี ช้อปดีมีคืน” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 ที่ เพาเวอร์บาย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.powerbuy.co.th, Call & Shop กับ Power Guru โทร.1324 กด 8, Line @powerbuy และ เฟซบุ๊ก Power Buy

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพาเวอร์บาย คอลล์เซ็นเตอร์ 1324

มูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

มูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกองทัพบก จัดการแข่งขัน “เขาใหญ่มาราธอน 2565” (KHAO YAI MARATHON 2022) ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีปเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ / ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานโครงการเขาใหญ่มาราธอน 2565 เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย การปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจรักสิ่งแวดล้อม และช่วยกันพิทักษ์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลกของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามโครงการของมูลนิธิฯ ต่อไป 

โดยการดำเนินการแข่งขันในปี 2565 แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ตามกติกาสากลวิ่งถนน ได้แก่

1. วิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตร

2. วิ่งฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กิโลเมตร

3. วิ่งมินิ มาราธอน 10.5 กิโลเมตร

4. วิ่ง-เดินเพื่อสุขภาพ 6.5 กิโลเมตร

5. แฟมิลี่รัน 6.5 กิโลเมตร


ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล

1. ผู้ชนะเลิศ OVERALL ระยะ 42.195 กิโลเมตร ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ          พระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่

No.1 ชาย : วิรัตน์ วัยดารา (Finish Time 2:40:30)

No.1 หญิง : ลีลา กระโดนชำนาญ  (Finish Time 3:52:27)

2. ผู้ชนะเลิศ OVERALL ระยะ 21.1 กิโลเมตร ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่

No.1 ชาย : ชุติเดช ถนอมทรัพย์  (Finish Time 1:16:19)

No.1 หญิง : กอบกาญจน์ ภูอาราม (Finish Time 1:32:13)

3. ผู้ชนะเลิศ OVERALL ระยะ 10.5 กิโลเมตร ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่

No.1 ชาย : ณัฐวุธ ศรีเนตร  (Finish Time 0:36:04)

No.1 หญิง : ปิยะนุช สุขชาติ  (Finish Time 0:42:22)

4. ครอบครัว 4 คนขึ้นไป ระยะ 6.5 กิโลเมตร จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท 

5. รองอันดับ 1 ของวิ่งมาราธอน วิ่งฮาล์ฟ มาราธอน วิ่งมินิ มาราธอน และแฟมิลี่รัน ได้รับถ้วยรางวัล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท 

6. รองอันดับ 2 ของวิ่งมาราธอน วิ่งฮาล์ฟ มาราธอน วิ่งมินิ มาราธอน และแฟมิลี่รัน ได้รับถ้วยรางวัล พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 

7. สำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ 10 ปี ทั้งชาย-หญิง ในระยะวิ่งมาราธอน และฮาล์ฟ มาราธอน ได้รับถ้วยรางวัลที่ระลึก เขาใหญ่มาราธอน 2565 


สำหรับเหรียญรางวัลการแข่งขันจะเป็นสัญลักษณ์รูปสัตว์ 5 ชนิด ได้แก่ ช้าง นกเงือก กวาง กระทิง และเสือ ตามลำดับ การแข่งขันปี 2561 เหรียญรางวัลเป็นสัญลักษณ์รูป “ช้าง” ปี 2562 เหรียญรางวัลจะเป็นสัญลักษณ์รูป “นกเงือก” ปี 2563 เหรียญรางวัลเป็นรูป “กวาง” ปี 2564 เหรียญรางวัลเป็นรูป “กระทิง”
และปี 2565 เหรียญรางวัลเป็นรูป “เสือ”  เมื่อสะสมเหรียญครบ 5 ปีต่อเนื่องแล้วนำมาต่อกัน จะรวมเป็นสัญลักษณ์รูปมรดกโลก (The World Heritage Logo)   

สำหรับรายได้จากการจัดงานนี้จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของโครงการทั้ง 3 มูลนิธิ อาทิ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านพัฒนาเยาวชน ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ดังปณิธานของ ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ... “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”

มาวิ่ง...เพื่อจุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย 

มาวิ่ง..เพื่อผู้ทักษ์ทุกผืนป่าของประเทศไทย

มาวิ่ง..เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย

มาวิ่ง..เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ 3 มูลนิธิฯ

ทุกรอยเท้าที่วิ่งไป...จะสร้างผืนป่าให้กลับมา

ม.น.ข. ร่วมกับชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ร่วมกับ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ ประธานชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีนายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์ รองประธาน ม.น.ข.(1) นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิก รองประธาน ม.น.ข.(2) นางจารุพร พุทธวิริยากร เลขาธิการ และนายจัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก กรรมการบริหาร เข้าร่วม และในการนี้ รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผศ.นพ.เอกพจน์ ก่อวุฒิกุลรังษี ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้การต้อนรับและร่วมมอบทุนในครั้งนี้ด้วย

ทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในครั้งนี้มีทั้งหมด 49 ทุน โดยมอบให้แก่นักศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธาน ม.น.ข. กล่าวว่า ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่มีความสามารถที่จะเรียนรู้และศึกษาต่อได้ แต่ทว่าขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะความยากจน จึงทำให้เกิดความเลื่อมล้ำทางสังคมไทยอย่างเห็นได้ชัดเจน ดังนั้นการให้โอกาสทางการศึกษาจึงสามารถเปลี่ยนชีวิตเด็กและเยาวชนเหล่านั้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้และพัฒนาศักยภาพจนทำให้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติในอนาคตได้ม.น.ข.อยากเรียนให้ทุกท่านทราบด้วยความภาคภูมิใจว่าทุนการศึกษาที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคกันมานั้น ทาง ม.น.ข.นำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน 100% โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

การศึกษาเป็นการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของชาติอย่างแท้จริง เด็กและเยาวชนก็คืออนาคตของประเทศชาติ หากเราให้ความสนใจและใส่ใจเด็กและเยาวชนดี ประเทศชาติของเราก็จะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมอย่างดีเช่นกัน

ศ.คลินิก นพ.วิทเชษฐ  พิชัยศักดิ์ ประธานชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช ซึ่งเป็นผู้จัดหาและมอบเงินบริจาคกว่า 1.500,000 บาท ที่ชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564 ให้แก่ ม.น.ข. เพื่อมอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กล่าวว่า

ในการจัดหาทุนในครั้งนี้  ต้องขอขอบคุณอาจารย์ ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินนานาชาติ  ที่ให้เกียรติรับเชิญมาเป็นผู้สอนวาดภาพสีน้ำ จนสามารถนำผลงานสร้างเป็นรายได้จากการจำหน่ายภาพศิลปะสีน้ำ มามอบให้กับ ม.น.ข. เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่น้องๆที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. และบัณฑิตศึกษา

การศึกษาเป็นอนาคตของประเทศชาติอย่างแท้จริง และเยาวชนก็คืออนาคตของประเทศชาติ ถ้าเราดูแลเยาวชนได้ไม่ดี เราก็จะมีผลผลิตที่ไม่ดี  อยากฝากถึงน้องๆในการสืบทอดเจตนารมณ์ของ ม.น.ข. ผู้ที่ให้ทุนและให้โอกาสเรา ดังนั้นถ้าเราประสบความสำเร็จแล้ว ขอให้ช่วยกันทำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ไปต่อได้ ประชาชนชาวไทยก็จะมีความสุข และขอให้พวกเรา ศิษย์เก่า ม.น.ข. หันกลับมาช่วยกันดูแลมูลนิธิฯ ให้อยู่อย่างยาวนานสืบไป เพื่อมอบโอกาสให้แก่น้องๆ เยาวชนรุ่นหลังต่อๆไปอีก

สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างทรัพยากรชาติที่มีคุณภาพ มาช่วยกันพัฒนาประเทศ บริจาคทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ที่ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ธ.ทหารไทย สาขาสุรวงศ์ เลขที่ 078-1-06400-1 ธ.กรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ เลขที่ 002-7-11615-1 เมื่อโอนแล้วส่งสำเนาใบโอนเงินให้ ม.น.ข. เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน และสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ต่อไป สอบถามข้อมูลได้ทาง Line ID : @forneedystudents  หรือ ทางอีเมล mnk_q@hotmail.com

มหกรรมหนังสือ “บิ๊กแบดวูล์ฟ บุ๊ค เฟสติวัล”

มอบความสุขส่งท้ายปลายปีอิมแพ็ค ร่วมกับ บิ๊ก แบด วูล์ฟ บุ๊คส์ และ ไทยบุ๊คส์ ยูไนเต็ด ผนึกกำลังจัดเทศกาลหนังสือ บิ๊กแบดวูล์ฟ ครั้งแรก เชิญชวนผู้รักการอ่านมาเลือกชมและซื้อหนังสือคุณภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากกว่า 1 ล้านเล่ม จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก รวมถึงสำนักพิมพ์ของไทยกว่า40 แห่งที่พร้อมใจเข้าร่วมจัดแสดงหนังสือและมอบโปรโมชั่นพิเศษเฉลิมฉลองส่งท้ายปีลดราคาสูงสุดถึง 95% ครอบคลุมในทุกหมวดหมู่หนังสือ เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก หนังสือเฉพาะด้านการออกแบบ ดนตรี  กีฬา ภาพยนตร์ กราฟฟิค แฟชั่น ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การจัดสวน ทำอาหาร งานอดิเรก จิตวิทยาและแรงบันดาลใจ หนังสือป๊อบอัพ รถยนต์ นวนิยาย ความรัก สืบสวน ชีวประวัติ วรรณกรรมเยาวชน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีสื่อการเรียนการสอน สมุด ของตกแต่ง อีกทั้งโซนของเล่นบอทเกม,ไดโนเพลย์สเปซโดยแปลนทอยส์กิจกรรมประจำวันที่น่าสนใจ พบปะนักเขียน เสวนาให้ความรู้และอีกมากมายตอกย้ำนี่คือเทศกาลหนังสือสุดยิ่งใหญ่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

พบกันระหว่างวันที่ 7–18ธันวาคม2565 เวลา 10.00 – 24.00 น. ณ อาคาร4 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
งานนี้เข้าฟรี ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/bbwbooksthailand
หรือ อินสตาแกรม bigbadwolfbooks_th


29 พฤศจิกายน 2565

ศึกษาธิการมีเฮ ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริม​การเรียนรู้​ พ.ศ.​... ผ่านฉลุยทุกมาตรา


เ​มื่อวัน​ที่​  29​ พฤศจิกายน​ 2565  ดร.กนกวรรณ​ วิลาวัลย์​  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ​ส่งเสริมการเรียนรู้​ พ.ศ.​ .... ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ นำเสนอ​รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ.​ .... ต่อที่ประชุมรัฐสภาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่​ 2​ และวาระที่​ 3 ซึ่งที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการทุกมาตราครูโอ๊ะกล่าวว่ "การทำงานของคณะกรรมาธิการฯ​ จะไม่สามารถสำเร็จได้เลย​ หากขาดการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย​ในทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชน​ทั่วทุกภูมิภาคที่ร่วมประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ... ฉบับนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน รักกันตลอดไป​"

Speed Queen by VJ Group ผู้นำธุรกิจร้านสะดวกซักแบบ Non-Franchise

ธุรกิจร้านสะดวกซักหนึ่งในธุรกิจที่มาแรงที่สุดในยุคนี้ เรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแซงโควิด-19 ที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้กับนักลงทุนได้อย่างสมบูรณ์แบบ แรงไม่หยุดจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นธุรกิจที่ลงทุนแล้วสามารถสร้างรายได้ Passive Income ให้กับนักลงทุนได้ตลอด 

Speed Queen by VJ Group ผู้นำธุรกิจร้านสะดวกซักแบบ Non-Franchise ที่พร้อมมอบประสบการณ์การลงทุนร้านสะดวกซักที่สร้างรายได้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รับรายได้เต็ม ๆ 100% คืนทุนไว ไม่ต้องเสียส่วนแบ่งให้กับแบรนด์หรือค่า Royalty Fee ใด ๆ เลย รวมไปถึงวางใจได้ด้วยเครื่องซักผ้า/อบผ้าอุตสาหกรรมคุณภาพสูง Speed Queen จากประเทศสหรัฐอเมริกา

พร้อมเคียงข้างนักลงทุนด้วยทีม Business Consultant ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาและเคียงข้างดั่งพาร์ทเนอร์ตั้งแต่เริ่มต้นลงทุน การเซอร์เวย์พื้นที่ การจัดวางและดีไซน์ร้าน รวมถึงการเลือกใช้เครื่องให้เหมาะสมตามความต้องการ

นอกจากนี้แล้วบริการหลังการขายนั้นคือหนึ่งในหัวใจหลักสำคัญเราดั่งปณิธาน “Professional Service” ที่มีทีม Service คอยซัพพอร์ต พร้อมทีมช่างระดับมืออาชีพพร้อมดูแล Maintenance ให้ธุรกิจร้านสะดวกซักของนักลงทุนไม่มีสะดุด

การันตีคุณภาพและบริการหลังการขายด้วยพาร์ทเนอร์มากกว่า 700 สาขา และพร้อมที่ขยายรองรับบริการทั่วไทย เพื่อตอบรับความต้องการของนักลงทุน

ปัจจุบัน Speed Queen by VJ Group มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ทองหล่อ ซ.9 และขยายไปที่ภูมิภาคต่าง ๆ 2 แห่งคือ ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และภาคอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พบกับโปรโมชันพิเศษต้อนรับลมหนาว ส่งท้ายปีเสือ ลงทุนเปิดร้านเริ่มต้นเพียง 1.19 ล้านบาท พร้อมส่วนลดมากกว่า 500,000 บาท เฉพาะงานชี้ช่องรวย ครั้งที่ 11 เท่านั้น

สนใจธุรกิจร้านสะดวกซักกับ Speed Queen by VJ Group
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083-554-9196 หรือ Line Official ID : @speedqueen

หรือ Facebook Fanpage : Speed Queen by VJ Group - เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ธุรกิจร้านสะดวกซัก

รฟฟท.จัดกิจกรรมพิเศษ Father’s Day ในรูปแบบ Online ต้อนรับ “วันพ่อแห่งชาติ”


บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดกิจกรรมพิเศษ Father’s Day ในรูปแบบ Online ชวนคุณพ่อ-คุณลูก ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลจากรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เนื่องในโอกาสในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565  


นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการมอบของขวัญให้แก่ผู้โดยสาร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวระหว่างคุณพ่อกับคุณลูก ดังนั้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Father’s Day ในรูปแบบ online ให้คุณพ่อและคุณลูกได้ร่วมสนุกลุ้นรับของขวัญสุดพิเศษ ลุ้นรับ Nano LED TV 32 นิ้ว จักรยาน พัดลม เตาปิ้งย่างบาร์บีคิว หม้อหุงข้าว กระติกต้มน้ำร้อน และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย รวม 15 รางวัล โดยเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารร่วมคอมเมนต์รูปคู่กับคุณพ่อพร้อมเขียนนิยามความรักระหว่างคุณกับคุณพ่อใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจ Facebook RED Line SRTET แล้วแชร์ไปหน้า Facebook ของตนเอง ซึ่งภาพที่มียอดการกดหัวใจมากที่สุดจะได้รับรางวัล โดยจะจัดส่งตรงถึงบ้าน ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกต้องตั้งค่าการแชร์โพสต์เป็นสาธารณะ โดย 1 บัญชีเฟสบุ๊คแอคเคาท์สามารถร่วมสนุกได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

กิจกรรมดังกล่าวสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดการร่วมกิจกรรมในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 20.00 น. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บริษัทฯจะทำการประกาศรายชื่อผ่าน Facebook official page ของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเพจ RED Line SRTET ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด


หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง
รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง

28 พฤศจิกายน 2565

ครั้งแรกของการรวม 6 แบรนด์ความงามระดับโลก มอบความสุขกับดินแดนของขวัญสุดมหัศจรรย์ใจกลางกรุงเทพฯ

CHRISTMAS FACTORY: A Wonderful World of Gifting


ต้อนรับช่วงเวลาแห่งความสุขสุดพิเศษที่ใกล้จะมาถึงนี้ก่อนใคร! ผ่านอีเว้นท์ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี 2565 “CHRISTMAS FACTORY: A Wonderful World of Gifting” ครั้งแรกของการรวม 6 แบรนด์ความงามระดับโลก ประกอบด้วย ลังโคม (Lancôme)  คีลส์ (Kiehl’s) อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ โบเต้ (Yves Saint Laurent Beauté) จิออร์จิโอ อาร์มานี่ บิวตี้ (Giorgio Armani Beauty) ไบโอเธิร์ม (Biotherm) และ ชู อูเอมูระ (shu uemura) ร่วมกันเนรมิตดินแดนของขวัญสุดมหัศจรรย์มาไว้ใจกลางกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณพาร์ค พารากอน โดยขนขบวนบิวตี้ไอเท็มยอดนิยม ฮอลิเดย์คอลเล็คชั่นและเซ็ตผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษ รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกและมุมถ่ายภาพเอาใจสายคอนเทนต์มากมายมาให้ทุกคนได้สัมผัสความสุขแสนพิเศษนี้ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 – 5 ธันวาคม 2565 
 

ต้อนรับช่วงเวลาแห่งความสุขสุดพิเศษที่ใกล้จะมาถึงนี้ก่อนใคร! ผ่านอีเว้นท์ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี 2565 “CHRISTMAS FACTORY: A Wonderful World of Gifting” ครั้งแรกของการรวม 6 แบรนด์ความงามระดับโลก ประกอบด้วย ลังโคม (Lancôme)  คีลส์ (Kiehl’s) อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ โบเต้ (Yves Saint Laurent Beauté) จิออร์จิโอ อาร์มานี่ บิวตี้ (Giorgio Armani Beauty) ไบโอเธิร์ม (Biotherm) และ ชู อูเอมูระ (shu uemura) ร่วมกันเนรมิตดินแดนของขวัญสุดมหัศจรรย์มาไว้ใจกลางกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณพาร์ค พารากอน โดยขนขบวนบิวตี้ไอเท็มยอดนิยม ฮอลิเดย์คอลเล็คชั่นและเซ็ตผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษ รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกและมุมถ่ายภาพเอาใจสายคอนเทนต์มากมายมาให้ทุกคนได้สัมผัสความสุขแสนพิเศษนี้ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 – 5 ธันวาคม 2565  ทั่วพื้นที่ของงาน CHRISTMAS FACTORY: A Wonderful World of Gifting อบอวลไปด้วยไฮไลท์บรรยากาศแห่งความสุขส่งตรงจาก 6 แบรนด์ความงามระดับโลก ผ่านกล่องของขวัญที่บรรจุบิวตี้ไอเท็มประสิทธิภาพสูง ห้อมล้อมให้ทุกคนได้เลือกสรรเพื่อเป็นของขวัญชิ้นพิเศษแก่คนพิเศษ อาทิ ฮอลิเดย์เซ็ตจาก Lancôme ลิมิเต็ด เอดิชั่น shu uemura Pretty Guardians Sailor Moon Collection ไวท์เทนนิ่งเซรั่มยอดนิยม Kiehl's Clearly Corrective™ Dark Spot Solution สุดยอดเซรั่มปลอบประโลมผิว BIOTHERM Life Plankton Essence น้ำหอมที่เป็นหนึ่งใน Must-Have ของใครหลายคนอย่าง YSL Libre และ Giorgio Armani Sì Passione Eclat EDP ที่มาพร้อมกับสิทธิพิเศษเพิ่มชุดของขวัญแบบจุใจเฉพาะงานนี้ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ในวันต่างๆ ที่ให้ทุกคนได้ร่วมสนุก ฟรี! ทั้งมินิคอนเสิร์ตจากนักแสดงชื่อดัง มุมถ่ายภาพสุดชิคเอาใจสายคอนเทนท์ ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินมีความสุขในทุกช่วงเวลาที่ได้เข้ามาสัมผัสยังพื้นที่แห่งนี้ ไปจนถึงได้รับสุดยอดผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองจากแบรนด์ชั้นนำ ฟรี! (เมื่อทำกิจกรรมครบตามเงื่อนไข) เพื่อสัมผัสประสบการณ์การปรนนิบัติผิวเหนือกว่าที่เคย โดยขบวนกิจกรรมทั้งหมดเปรียบเป็นของขวัญแทนใจจาก 6 บิวตี้แบรนด์ระดับโลกที่พร้อมส่งมอบให้กับคุณทุกคน นอกจากนี้ ในวันเปิดงานอีเว้นท์ ยังได้รับเกียรติจากทัพดารา นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังให้เกียรติเข้าร่วมงานการันตีความยิ่งใหญ่ของอีเว้นท์กันอย่างคับคั่ง อาทิ เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร , ต้าเหนิง-กัญญาวีร์ สองเมือง , พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ,บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล ,แอลลี่-อชิรญา นิติพน ,เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ , เก้า-นพเก้า เดชาพัฒนคุณ และ TRINITY

 CHRISTMAS FACTORY: A Wonderful World of Gifting ดินแดนของขวัญสุดมหัศจรรย์จาก 6 แบรนด์บิวตี้ระดับโลก เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสความพิเศษและเลือกช้อปของขวัญกันได้ ณ พาร์ค พารากอนระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 – 5 ธันวาคม 2565

สามารถรับชมภาพกิจกรรมได้ที่ Hashtag #LuxeXmasFactory

ที ลีสซิ่ง มอบทุนแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชมรมมุสลิมอาปาเช่ สนับสนุนนักเตะฝีเท้าเยี่ยมก้าวไปสู่ฝัน

นายมงคล เพียรพิทักษ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย)  ขับเคลื่อนโครงการ "ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม แต้มฝัน"  มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันฟุตซอล ให้กับชมรมมุสลิมอาปาเช่  ชุมชนมิตรภาพซอย 6  โดยมีประธานชมรม นายมนูญ ทรงศิริ  (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ และนำนักกีฬาในชุมชนร่วมฝึกซ้อม ลงแข่งขันในรายการต่าง ๆ พร้อมพัฒนาฝีเท้าสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไป ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 3  ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส เมื่อวันก่อน

กระหึ่ม!! ลั่นสนามบาส สีน้ำเงิน ประกาศชัยคว้าถ้วยผู้ชนะ


“3PLUS STAR MATCH Basketball 2022” ความสนุกสุดพิเศษ 3Plus Premium

“3PLUS STAR MATCH Basketball” กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ 3Plus จัดส่งท้ายปี 2565 ให้กับสมาชิก 3Plus Premium วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โดย สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน ได้ประกาศชัยชนะเป็นที่เรียบร้อย ทีมสีน้ำเงินของกัปตัน “เพื่อน คณิน ชอบประดิถ” นำลูกทีมคว้าถ้วยรางวัลผู้ชนะ และ “แมน ออฟ เดอะแมตช์” สมใจแฟนคลับ

ถือว่าเป็นเกมการแข่งขันกีฬาซุปตาร์ที่ต้องยกนิ้วให้กับสปิริตเกินร้อยของนักกีฬาชายทุกคน ทั้งฝั่งทีมสีน้ำเงิน กัปตัน “เพื่อน คณิน ชอบประดิถ” และทีมสีแดง กัปตัน “กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์” ที่พาลูกทีมหลายชีวิตปะทะศึกลูกบาสได้อย่างสนุกถูกใจคนดูร่วม 500 ชีวิต ที่คอยส่งเสียงเชียร์ทีมนักแสดงของตัวเองลั่นสนาม นักกีฬาแต่ละคนจัดเต็มสลับกันรุกและรับแบบไม่มีกั๊ก ชนะกันที่เส้นยาแดงผ่าแปดไปเพียง 1 คะแนน โดยฝั่งสีน้ำเงินนำสีแดงไปที่สกอร์ 65 ต่อ 64 รับถ้วยรางวัลผู้ชนะไปครอง ส่วนรางวัลพิเศษ “แมน ออฟ เดอะแมตช์” ตกเป็นของหนุ่มหน้าใสขวัญใจสาว ๆ “มีน นิชคุณ ขจรบริรักษ์” จากทีมสีน้ำเงินที่บุกเดี่ยวชนะใจกรรมการทำแต้มสำคัญได้ถึง 3 แต้มในนาทีสุดท้าย และรางวัล “นักชู้ตมือทอง” งานนี้ตกเป็นของ “กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์” จากทีมสีแดง ชู้ตลูกลงห่วงไปมากกว่า 22 คะแนน พุ่งแรงดุจกระทิงสมชื่อ และนอกจากความสนุก สมาชิกจาก 3Plus Premium ยังได้ทำบุญประมูลลูกบาสที่มีลายเซ็นของซุปตาร์นักกีฬาถึง 2 ลูก ซึ่งลูกแรกปิดประมูลไปที่ 21,000 บาท จากแฟนคลับ “เพื่อน คณิน” ลูกที่ 2 ปิดประมูลไปที่ 72,000 บาท จากแฟนคลับ “เก้า นพเก้า เดชาพัฒนคุณ” รายได้ทั้งหมดมอบให้สภากาชาดไทย อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจไปด้วยกัน มอบรางวัลนักกีฬาและมอบลูกบาสที่ประมูล โดย “คุณชนัญญา จัยสิน” รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการตลาด บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
จากความสนุกและได้ทำบุญร่วมกันทำให้ “เซ้นต์ ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา” ในฐานะน้องใหม่ที่มีผลงานทั้งนักแสดงและผู้จัดกับช่อง 3 ขอเป็นตัวแทนทีมสีน้ำเงินกล่าวถึงการแข่งขันครั้งนี้ว่า“วันนี้กิจกรรมแข่งบาสของ 3Plus และ 3Plus Premium จัดสนุกมากครับ ทีมผมสีน้ำเงินเป็นผู้ชนะดีใจมาก ๆ ได้รับเหรียญทองมาด้วย อยากจะบอกถึงทีมสีแดงว่าอย่าเพิ่งหมดแรงนะครับ เราเบียดกันเพียงแค่ 1 คะแนนจากลูกโทษเท่านั้นเอง เราคือผู้ชนะกันทุกคนครับ เดี๋ยวไปเจอกันต่อในกองละครนะครับ วันนี้ปลื้มมากได้แข่งกีฬาได้รู้จักเพื่อน ๆ พี่ มากมาย และได้ทำบุญร่วมกันกับแฟนคลับด้วย ขอบคุณทีมสีน้ำเงิน พี่เพื่อน คณิน เป็นกัปตันทีมที่เก่งมากครับ ส่วนสีแดง พี่กระทิง ก็เยี่ยม ชู้ตลูกลงห่วงไม่หยุดเลย รวมถึงเพื่อน ๆ ทั้งสองทีมก็สุดยอดจริง ๆ และขอบคุณ โค้ชนิด สิทธิพงษ์ เปรมประพันธ์ กับ โค้ชเก่ง นนทภพท์ วิวัฒนพงศ์เพชร ด้วยครับที่ดูแลพวกเราขอบคุณครับ”

ความพิเศษเหนือขั้น! แบบนี้ พบได้ที่ 3Plus Premium เพื่อสมาชิกที่จะได้ใกล้ยิ่งกว่าใกล้กับนักแสดง-ศิลปินคนโปรด ภายใต้คอนเซปต์ 3Plus Premium “ใกล้ชิดกันมากขึ้น” มาเป็นครอบครัว 3Plus Premium คลิก > https://ch3plus.com/packages และติดตามข่าวสารได้ทาง https://ch3plus.com หรือ 3Plus Application