29 พฤศจิกายน 2565

ศึกษาธิการมีเฮ ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริม​การเรียนรู้​ พ.ศ.​... ผ่านฉลุยทุกมาตรา


เ​มื่อวัน​ที่​  29​ พฤศจิกายน​ 2565  ดร.กนกวรรณ​ วิลาวัลย์​  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ​ส่งเสริมการเรียนรู้​ พ.ศ.​ .... ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ นำเสนอ​รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ.​ .... ต่อที่ประชุมรัฐสภาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่​ 2​ และวาระที่​ 3 ซึ่งที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการทุกมาตราครูโอ๊ะกล่าวว่ "การทำงานของคณะกรรมาธิการฯ​ จะไม่สามารถสำเร็จได้เลย​ หากขาดการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย​ในทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชน​ทั่วทุกภูมิภาคที่ร่วมประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ... ฉบับนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน รักกันตลอดไป​"