28 เมษายน 2565

พ่อเมืองนนทบุรี ผนึกทุกภาคส่วนลุยแก้ไขปัญหาขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำ“ไม่เหวี่ยงแห แก้ปัญหา”

วันที่ 28 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วยวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2565  โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  นายอำเภอ  ผู้แทนส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิในมิติด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  โดยประชุมแบบ Hybrid ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมในวันนี้ 

        สืบเนื่องจากที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนนทบุรี (ศจพ.จ.)  จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ในระดับพื้นที่อำเภอ จัดตั้งทีมปฏิบัติการระดับอำเภอ และแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย พร้อมทั้งจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศวาระจังหวัดนนทบุรี เพื่อกำหนดให้การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ธีม "คนนนท์ร่วมใจ สร้างยิ้มชุมชน" เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนนทบุรี โดยในการขับเคลื่อนได้กำหนดกลไก โดยแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและสนับสนุนการขจัดความยากจนฯ โดยมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแบ่งสายในการกำกับรายอำเภอ และแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ เป็นรายมิติ เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขได้ตรงตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง สำหรับการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นนโยบายที่สำคัญ ที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเป็นรูป

ธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพื้นที่

      สำหรับดัชนีความยากจน สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กำหนดมิติความยากจนไว้ 5 มิติ ได้แก่  ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และ ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ  โดยจังหวัดนนทบุรีได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการผนึกกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหา ผ่านการดำเนินการโครงการ “คนนนท์ร่วมใจ สร้างยิ้มชุมชน Give it Try, Smile Together”  

       ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เน้นย้ำและมอบหมายภารกิจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่ต้องร่วมมือกันขับเคลื่อน โดยขอให้ทุกคณะทำงานร่วมกันทำงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นวัน D-Day ร่วมกันผนึกกำลังแก้ไขปัญหาเป็นรายครัวเรือนแบบพุ่งเป้า เปรียบเสมือนการตัดเสื้อพอดีตัว โดยพร้อมเพรียงกัน  พร้อมเน้นย้ำขอให้ “ไม่เหวี่ยงแห แก้ปัญหา” และคำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้พี่น้องประชาชนของจังหวัดนนทบุรีมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป. 


สถานีข่าว พช. CNS  นนทบุรี รายงาน