28 เมษายน 2565

ดร.คฑา ชินบัญชร พรีเซนเตอร์ เที่ยวไทยรับพลังบวก เที่ยวแก้ชงเสริมมงคลปีขาล

นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย และศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน ให้การต้อนรับ ดร.คฑา ชินบัญชร พรีเซนเตอร์ เที่ยวไทยรับพลังบวก เที่ยวแก้ชงเสริมมงคลปีขาล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะนักท่องเที่ยว จากโครงการ "#เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์" จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในโอกาสเปิดเส้นทาง บินตรง เบตง กับนกแอร์  โดยบินทุกวันอาทิตย์ วันอังคาร และวันศุกร์  เริ่มแรกระหว่าง 29 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2565    ไฟล์ทบินแรกเพื่อการพาณิชย์  วันที่ 29 เมษายน 2565


หรอยแรงแหล่งใต้ (Savory South) กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เที่ยวภาคใต้ โดยการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวจากเสน่ห์วันวาน ผสานกับความทันสมัย ความสวยงามของทัศนียภาพความสบายกายสบายใจและ อาหารถิ่นของเบตง ที่มีศักยภาพในการจูงใจให้นักท่องเท่ียวชาวไทย ทั้งกลุ่มครอบครัว กลุ่มคู่รักกลุ่มเพื่อน กลุ่มผู้เกษียณ กลุ่ม GenX, GenY หรือ GenZ ออกเดินทางช่ืนชมความสวยงามของประเทศไทย ทางใต้สุดแดนสยาม แลก เปลี่ยนความเป็นอยู่วิถีชีวิตชาวไทย ให้วิถีแห่งความเป็นไทยยังคงอัตลักษณ์ท่ีเพียบพร้อมและงดงาม ควรค่า แก่การสืบสานให้ยังคงอยู่ ตลอดท้ังส่งเสริมให้เกิดคุณค่ากลับคืนสู่ท้องถิ่นโดยใชการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและส่งเสริมวิถีความเป็นไทย ให้ยั่งยืนสืบไป

การท่องเที่ยวแห่วประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนคนไทยทุกคน ร่วมสัมผัสวิถีชาวไทยแดนใต้ ออกเดินทางไปสัมผัส ประเทศไทยให้ Amazing ยิ่งกว่าเดิม