17 มีนาคม 2565

“เสมา 3”ผนึกกำลัง“กมล” เปิดประชุม “ทิศทางการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงตามกฎหมายใหม่”

หวังอัพเกรดความรู้ก่อนเผยแพร่สู่ประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อม ดันพืชกัญชา-กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจเพิ่มรายได้สู่ครัวเรือน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงตามกฎหมายใหม่” ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว ผู้ช่วย ผอ.ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นางวิภา เต็งอภิชาต เภสัชกรชํานาญการกองควบคุมวัตถุมีพิษ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายเดชา ศิริภัทร ผอ.มูลนิธิข้าวขวัญ/หมอพื้นบ้าน ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และมี นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์  นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด 13 จังหวัด ประธานกลุ่มสํานักงาน กศน.จังหวัด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ/เขต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงาน กศน.กทม. เข้าร่วมอบรมและให้การต้อนรับ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ครูโอ๊ะรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงตามกฎหมายใหม่” จากผลสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงาน กศน. ที่นํานโยบายการจัดการศึกษา ไปขับเคลื่อนและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ประชาชน องค์กร และภาคีเครือข่าย ประกอบกับมีการเสนอร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง พ.ศ..... เพื่อผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในการกําหนดมาตรการ การใช้และควบคุมกัญชาและกัญชง จึงมีความจําเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเรียนรู้ การรับรู้ และการปรับเปลี่ยนแนวคิดการนําพืชกัญชาและกัญชงมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป

ที่สำคัญขอให้ทุกท่านได้นำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร ที่เชี่ยวชาญจากหลากหลายด้าน เช่น นายเดชา ศิริภัทร ผอ.มูลนิธิข้าวขวัญ/หมอพื้นบ้าน ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว ผู้ช่วย ผอ.ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำหนดทิศทางการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงตามกฎหมายใหม่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทุกท่านได้นำไปเผยแพร่เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป และดำเนินการให้สอดคล้องกับช่วงเวลา ได้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของ กศน. ซึ่งมีการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชงอย่างต่อเนื่อง ครูโอ๊ะได้มีการมอบนโยบายกับ กศน.โดยให้กศน.กทม.เป็นผู้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มจัดทำหลักสูตรกัญชาและกัญชง ซึ่งในวันนี้ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรอบรมเชิงสัมมนา โดยเป็นวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งยังได้มีการเชิญ ผอ.กศน.จังหวัดและประธานศูนย์ในเครือข่าย เข้าร่วมอบรมสัมมนา เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนและเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำไปเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและก่อเกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด โดยเบื้องต้นเราจะเน้นไปที่ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นหลัก จากนั้นจะนำไปสู่การใช้ในครัวเรือน ต่อยอดสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อทำให้คนไทยมีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรทุกท่าน ที่ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ขอบคุณทุกท่านที่นำนโยบายของครูโอ๊ะไปขับเคลื่อน ขอขอบคุณสํานักงาน กศน. โดยสํานักงาน กศน.กทม. ในการจัดการประชุมและการเสวนาในครั้งนี้ ขอให้ประสบความสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ และขอเปิดการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงตามกฎหมายใหม่ ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว