16 มีนาคม 2565

โค้งสุดท้าย พม.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากําไร พ.ศ. ....

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณี พม.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากําไร พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้ พม. อยู่ระหว่างการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายคนพิการ เครือข่ายผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน และสภาองค์กรชุมชน โดยมีเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วกว่า 5,004 องค์กร (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2565) ซึ่งมีทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากําไร พ.ศ. ....

นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า โค้งสุดท้ายแล้ว กระทรวง พม.จะเปิดรับฟังความร่างพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากําไร พ.ศ. .... จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 อยากเชิญชวนให้เครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังนี้ 

1) ผ่านเว็บไซต์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ www.m-society.go.th เว็บไซต์และเว็บบอร์ดของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ www.dsdw.go.th และระบบกลางทางกฎหมาย https://www.law.go.th 

2) เวทีรับฟังความคิดเห็น

3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : npo.draff@gmail.com โดยขอให้ ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ....” 

4) นำส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ มายังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่อยู่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100หลังจากปิดการรับฟังความคิดเห็นแล้ว พม.จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะแถลงข่าวเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและผลการวิเคราะห์ให้ประชาชนได้รับทราบ  และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป นางพัชรี กล่าวในตอนท้าย