17 มีนาคม 2565

พม. เตรียมขยายผลรูปแบบที่อยู่อาศัยคนไร้บ้าน "คนละครึ่ง Phase 2"

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ จุดคัดกรองเฉพาะกิจศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ดินแดง (แยกประชาสงเคราะห์) กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมประเมินผลและติดตามกลุ่มคนไร้บ้าน (นำร่อง) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมโครงการจัดหาที่พักราคาถูก 

     นายอนุกูล กล่าวว่า นายจุติ ไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นห่วงสถานการณ์คนไร้บ้าน และให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้บูรณาการความร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานพัฒนาองค์ความรู้ฯ คนไร้บ้าน และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่พูดคุย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของคนไร้บ้าน เพื่อกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน จนเกิดรูปแบบที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้บ้าน ซึ่งถือเป็น “นวัตกรรมการจัดบริการที่อยู่อาศัย บนฐานการมีส่วนร่วมของคนไร้บ้าน”  ซึ่งมีจุดเน้นสำคัญคือ การ "แชร์” ค่าเช่าที่อยู่อาศัย หรือ เรียกว่า “ที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง”  นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนด้านอาชีพและจัดหางานที่สอดคล้องกับความถนัดของคนไร้บ้านแต่ละบุคคล  โดยระยะแรก นำร่องในกลุ่มคนไร้บ้านบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 20 ราย พักอาศัยอยู่ 11 ห้องตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา  สำหรับรูปแบบการจ่าย มีดังนี้

ฝ่ายที่ 1 คนไร้บ้าน สมทบค่าที่พัก ร้อยละ 40 และจ่ายเข้ากองทุน ร้อยละ 20 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนต่อไป และฝ่ายที่ 2 กองทุนสนับสนุนค่าที่พัก ร้อยละ 60

     นายอนุกูล  กล่าวต่อไปว่า จากการดำเนินการที่ผ่านมา พี่น้องคนไร้บ้านมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการด้านที่อยู่อาศัยสูงกว่าร้อยละ 80 และมีวินัย มีความรับผิดชอบสูงในการสมทบจ่ายค่าที่พักอาศัย จนนำไปสู่การขยายผลโครงการจัดบริการที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้บ้าน เฟส 2  ซึ่งมีคนไร้บ้านรายใหม่สนใจเข้าร่วม 9 ราย โดยคาดว่าจะเริ่มจัดบริการให้เข้าอยู่ได้ในเดือนเมษายน 2565 จำนวน 5 ห้อง และจะขยายผลไปยังจังหวัดใหญ่ เช่น เชียงใหม่ กาญจนบุรี และขอนแก่น ต่อไป


      และต้องขอขอบคุณพี่น้องคนไร้บ้านที่ช่วยกันสื่อสาร บอกต่อสิ่งดี ๆ ไปยังคนไร้บ้านอื่นให้สนใจเข้าร่วมโครงการ ถือว่าท่านได้เชื่อมประสานความเข้าใจ และสร้างโอกาสการเข้าถึงปฏิบัติการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไปด้วยกัน นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย