13 ธันวาคม 2564

ผช.รมว.แรงงาน เปิดสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม

ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จเป็นองค์กรที่ “ยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจ”
ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ณ ห้องประชุมจิตรดา 1-2 ชั้น 2 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ให้ได้รับการคุ้มครองได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน และกำหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มียุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเชื่อมั่นว่าผู้บริหารของสำนักงานประกันสังคมจะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาระบบประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน รวมถึงขยายการบูรณาการเครือข่ายให้แรงงานอิสระเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอิสระให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้หลากหลายช่องทาง และสามารถเชื่อมโยงกับภารกิจบริการพื้นฐานของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2564 สำนักงานประกันสังคมถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญของกระทรวงแรงงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 มากมาย เช่น โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33, 39 และ 40 โครงการ ม33เรารักกัน ลดอัตราเงินสมทบ กว่า 6 ครั้ง โครงการ Factory Sandbox โครงการ “แรงงาน...เราสู้ด้วยกัน” จัดหาเตียง Hospitel สายด่วน 1506 จนประสบความสำเร็จ ทำให้ผู้ประกันตนได้รับความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก และขอให้ทุกท่านมีหลักคิดในการทำงานที่คำนึงถึงการทำงานเชิงรุก มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็นสำคัญ สำหรับปี 2565 ขอให้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงแรงงานที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ได้แถลงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ในการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมในส่วนของสิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพ “3 ขอ” ได้แก่ ขอเลือก ขอคืน และขอกู้ พร้อมทั้งการจัดตั้งธนาคารเพื่อผู้ประกันตน สถาบันการแพทย์เพื่อผู้ประกันตน การสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประกันตนในราคาถูก เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง การสร้าง application ประกันสังคมร่วมกับร้านค้าเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน และการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน

นายสุรชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอสนับสนุนแนวคิดเรื่องการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมสู่ความสำเร็จเป็นองค์กรที่เป็นที่ “ยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจ” ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต ซึ่งผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมทุกท่านมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน และกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจของสำนักงานประกันสังคมและสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน และเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนางานประกันสังคมให้ประสบผลสำเร็จในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าสำนักงานประกันสังคมจะเป็นองค์กรที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ และสร้างหลักประกันให้กับแรงงานตลอดไป

ทั้งนี้ การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสานักงานประกันสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมถึงนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาหลักประกันทางสังคมให้กับประชาชน โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพและการมีงานทำที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม พร้อมให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายด้านแรงงานต่างๆ ทั้งการให้แรงงานอิสระเข้าถึงระบบประกันสังคม สร้างความเป็นธรรม และความเท่าเทียมให้ทุกกลุ่มแรงงาน