16 มิถุนายน 2563

พส.จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี พ.ศ.2563

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี พ.ศ.2563
เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 ถึง วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง เริ่มมาแต่ครั้งที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาส
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นองค์สถาปนา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
เป็นประธานคณะพระธรรมจาริก รูปที่ 2 และได้สานต่อเจตนารมณ์สืบต่อมาจนปัจจุบัน พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง พัฒนาทางด้านจิตใจ ให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีความรู้สึกสำนึกในความเป็นคนไทย อบรมศีลธรรม และหน้าที่พลเมืองดี การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยจัดส่งคณะพระธรรมจาริก ขึ้นไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในหมู่บ้านราษฎรบนพื้นที่สูง เริ่มดำเนินการ พ.ศ. 2508 รวมเวลา 55 ปี ซึ่งมีราษฎรบนพื้นที่สูง เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเป็นประจำทุกปี รวมทั้งสิ้น 11,416 รูป และในปี 2563 กำหนดเป้าหมายบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง (ชาวเขา) รวม 169 รูป

กำหนดการ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 จัดพิธีขอขมาก่อนเข้าบรรพชาอุปสมบท และพิธีปลงผมนาคราษฎร  บนพื้นที่สูง และในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ตั้งขบวนแห่นาคที่ลานอนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย (ห้วยแก้ว) พิธีกราบขอขมาและปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะต่อประธานคณะพระธรรมจาริก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมอนุโมทนาสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง และน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาศึกษาและปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยสามารถร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังนี้
บริจาคด้วยตนเอง ได้ที่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โทร. 0 2280 2273 (ตั้งแต่วันที่15 มิ.ย. – 2 ก.ค. 63) และวัดศรีโสดาพระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5321 8996 (ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 4 ก.ค. 63)
บริจาคผ่านธนาคาร 2 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานขาว ออมทรัพย์ เลขที่ 021-1-22540-1 และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงาน กพ. ออมทรัพย์
เลขที่ 201-0-59714-0  บริจาคผ่านทางไปรษณีย์ ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารฯ หรือบริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
สามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งหลักฐานการโอนเงินบริจาคได้ที่ Line : @thammahighland
โดยปัจจัยที่ได้รับบริจาคร่วมกุศลจะนำไปเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเครื่องอัฐบริขาร  ค่าภัตตาหาร ค่าเครื่องอุปโภคและบริโภค รวมทั้งค่าเล่าเรียน ตลอดจนสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซด์ www.dsdw.go.th หรือ Facebook กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ