16 มิถุนายน 2563

ดย.พม.พาเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กวิถี New Normal เตรียมความพร้อมดูแลเด็ก

เปิดสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยวิถี New Normal 


วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสุภัชชา  สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดย.พม.) พาเยี่ยมชมมาตราการเตรียมความพร้อมเปิดสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยวิถี New Normal ที่ สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กทม.

นางสุภัชชา  สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดย.พม.)
นางสุภัชชา เปิดเผยว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยในความดูแลของกรมทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร  สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กนายแพทย์ประสงค์ - สุดสาคร ตู้จินดา และสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี  เพื่อให้บริการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เป็นบุตรหลานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น. สำหรับสถานรับเลี้ยง  และพัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร จะให้บริการเด็กตั้งแต่อายุ 3 เดือน – 6 ปี โดยมีค่าบริการต่อเดือน อายุ 3 เดือน – 1 ปี 11 เดือน จำนวน 2,000 บาท และ
อายุ 2 – 6 ปี จำนวน 1,000 บาท  ในสถานการณ์ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ที่ผ่านมา กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่าย ดำเนินการจัดทำมาตรการ
และคู่มือการป้องกัน Covid-19 ในเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อมการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก

ทั้งนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กมาโดยตลอด ซึ่งจะทำให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมและสถานที่ ที่ปลอดภัยเหมาะสมกับเด็ก การนำมาตรการและคู่มือการป้องกัน Covid-19 ในเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กมาใช้ร่วมด้วย จะช่วยลดความกังวลใจให้กับผู้ปกครองที่ต้องกลับไปทำงานในสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว
การเตรียมพร้อมสำหรับเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ประกอบด้วย
          

เจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็ก  จะต้องกำหนดจุดคัดกรองและตรวจรับส่งเด็ก จัดเตรียมสถานที่ให้เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยของเด็ก ให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับครู บุคลากร และผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก  จะต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ  พยายามรักษาการเว้นระยะ และรักษาสุขอนามัยควบคุมการฆ่าเชื้อระหว่างวันในแต่ละจุดให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ปกครอง  จะต้องให้ความร่วมมือ หลีกเลี่ยงพาเด็กไปในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ  ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ตนเองและเด็ก  ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ  หมั่นสังเกตตนเอง เด็ก และบุคคลในครอบครัว หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ ควรปรึกษาแพทย์ และแจ้งต่อสถาน
รับเลี้ยงเด็กทันที