01 กันยายน 2562

อพส. เปิดงาน “17 ปี มิติใหม่แห่งการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

พร้อมประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมดีเด่น

วันนี้ (1 ก.ย. 2562) เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “17 ปี มิติใหม่แห่งการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน” พร้อมมอบโล่เกียรติคุณใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ พร้อมทั้งมอบเข็มและใบรับรองมาตรฐานแก่นักสังคมสงเคราะห์ และทุนการศึกษามูลนิธิลูกประชาสงเคราะห์ โดยมี    นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ


 นางนภา กล่าวว่า วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนากรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งปัจจุบัน คือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีการขับเคลื่อนภารกิจด้านสวัสดิการสังคมเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ด้วยการขับเคลื่อนองค์ความรู้ นวัตกรรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการใหม่ๆ อาทิ Productive Welfare สวัสดิการเพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพาน สู่สวัสดิการสังคม และการสร้างความร่วมมือภาคเอกชนและภาคประชาชน เช่น การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม (SE) การขับเคลื่อนงาน อพม. และการสร้างจิตอาสาแก่ประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกัน “เหลียวหลังแลหน้า สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต และความมั่นคงอย่างยั่งยืน”

นางนภา กล่าวต่อไปว่า สำหรับปี 2562 กระทรวง พม. โดย พส. ได้กำหนดจัดงาน “17 ปี มิติใหม่แห่งการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านสวัสดิการสังคมของ พส. ตลอดจนนวัตกรรมทางสังคมที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยมีการจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ประกอบด้วย 1) การมอบรางวัล “คนดี ศรี พส.” ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ พส. ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ประจักษ์ 2) การมอบโล่เกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 10 รางวัล ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย และ 3) การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนองค์การสวัสดิการสังคมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 7 องค์กร

นอกจากนี้ ยังมีการมอบเข็มและใบรับรองมาตรฐานแก่นักสังคมสงเคราะห์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 53 คน และการมอบทุนการศึกษามูลนิธิลูกประชาสงเคราะห์ ประจำปี 2562 ให้แก่บุตรของเจ้าหน้าที่ พม. จำนวน 124 ทุน


“ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวย่างสู่ “17 ปี มิติใหม่ แห่งการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน” เนื่องจากกระทรวง พม. มิอาจสร้างสังคมคุณภาพได้โดยลำพัง จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งประชาชน โดยการเป็นเจ้าของสังคมร่วมกันและเป็น “วิศวกรทางสังคม” เพื่อร่วมกันออกแบบซ่อมและสร้างสรรค์สังคมที่เปรียบเสมือนบ้านให้มีความน่าอยู่และเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อคลอบคลุมประชาชนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป นางนภา กล่าวในตอนท้าย