14 กุมภาพันธ์ 2562

“สัมผัสลมหายใจแห่งขุนเขา ตามวิถีภูมิวัฒนธรรม” ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย จังหวัดอุทัยธานี

พส. Kick off การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม
ตอน “สัมผัสลมหายใจแห่งขุนเขา ตามวิถีภูมิวัฒนธรรม”
ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย จังหวัดอุทัยธานี


วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย จังหวัดอุทัยธานี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick off สัมผัสลมหายใจแห่งขุนเขา ตามวิถีภูมิวัฒนธรรม โดยมี นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ รท.ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้บริหารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ


นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจในการส่งเสริมสวัสดิการแก่กลุ่มเป้าหมายราษฎรบนพื้นที่สูง ให้เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน และการใช้ทุนทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ สร้างโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับ กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวตามสภาพธรรมชาติ ภูมิประเทศ ได้เรียนรู้ศึกษาถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต อัตลักษณ์ รวมถึงประวัติศาสตร์ของชุมชน ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานใน 4 ประเด็น ควบคู่กันไป ประกอบด้วย การท่องเที่ยว การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของราษฎรบนพื้นที่สูง การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่นำร่องดำเนินงานในระยะเริ่มต้น 5 จังหวัด ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ตาก และอุทัยธานี ทั้งนี้ในปี 2562 จะมีการเปิดพื้นที่ให้บริการเพิ่มในอีก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร เพชรบุรี น่าน และแม่ฮ่องสอน และขยายพื้นที่ดำเนินการอีก 6 จังหวัด ในปี 2563 ได้
แก่ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลำปาง แพร่ พะเยา และราชบุรี
นางนภา กล่าวต่อไปว่า กิจกรรม “สัมผัสลมหายใจแห่งขุนเขา ตามวิถีภูมิวัฒนธรรม” ณ บ้านแม่ดีน้อย จ.อุทัยธานี ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้สัมผัสความงดงามและประวัติศาสตร์ เพิ่มโอกาส สร้างอาชีพ และส่งเสริมรายได้ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูงในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งทดลองโปรแกรมการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม (Product Testing) และนำข้อมูลมาพัฒนาพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืน โดยภายในงาน มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ มอบใบทะเบียนสมรสให้แก่คู่รักชนเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ 


เนื่องในวันวาเลนไทน์ กิจกรรมตัดสตรอว์เบอร์รีในแปลงสาธิต เยี่ยมชมตลาดลดโลกร้อนและวิถีชีวิตชนเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ ได้แก่ การตำหมี่ซิ การทอผ้าด้วยกี่เอว กิจกรรมการกินข้าวใหม่ชนเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอ และการแสดงการละเล่นพื้นบ้านการโยนลูกสะบ้า

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พร้อมส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 16 จังหวัด
ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

เพื่อสามารถเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป และขอเชิญชวน
ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมชมความงดงามของธรรมชาติในพื้นที่และประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม
ของพี่น้องชนเผ่าบนพื้นที่สูง ท่านจะหลงรักและประทับใจไม่ลืม.นางนภา กล่าว ในตอนท้าย