15 กุมภาพันธ์ 2562

พก. จัดกิจกรรม “More Love Less Violence : เพิ่มรัก ลดความรุนแรง”

เสริมสร้างเจตคติสังคมเพื่อคนพิการ


เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา  ณ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร บ้านราชวิถี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติสังคมเพื่อคนพิการ “More Love Less Violence : เพิ่มรัก ลดความรุนแรง” พร้อมรับมอบช็อกโกแลตที่ระลึกจากศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) เพื่อส่งมอบความรักและความสุขแด่คนพิการ ครอบครัว และประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ พร้อมลงพื้นที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง หน่วยงานในสังกัด พก. ที่มีหน้าที่ดูแลเด็กและสตรีพิการด้วยความรักความเข้าใจ เพื่อมอบความรักเชิงบวกด้วยการมอบช็อกโกแลตซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์วันแห่งความรัก

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind) โดยการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายในด้านการดูแลช่วยเหลือคนพิการ

ทั้งนี้ พก. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอันเป็นสาธารณะอย่างเท่าเทียม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 ทั้งนี้ ในปี 2562 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีนโยบายสำคัญคือ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง” ซึ่ง พก. ได้มีส่วนขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ การลดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กพิการ โดยจากข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการและปัญหาความรุนแรงของประเทศไทย สตรีพิการ หรือเด็กพิการ มีความเสี่ยงต่อการถูกกระทำความรุนแรงมากกว่าสตรีที่ไม่มีความพิการ เนื่องจากไม่สามารถปกป้องตนเองจากผู้กระทำความรุนแรงและผู้มีทัศนคติที่มองสตรีพิการเป็นวัตถุทางเพศ และยังพบว่ามีสัดส่วนเด็กหญิงและสตรีพิการ ที่ถูกกระทำความรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการทอดทิ้งคนพิการให้อาศัยอยู่ตามลำพัง และการส่งเข้าสถานสงเคราะห์ซึ่งเป็นการกระทำรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการสร้างสังคมไทยที่ไร้ความรุนแรงและเนื่องในวันแห่งความรัก ในวันนี้ พก. จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติสังคมเพื่อคนพิการ “More Love Less Violence : เพิ่มรัก ลดความรุนแรง” พร้อมรับมอบช็อกโกแลตจากร้าน “Chocolate Café by Bakery 60 plus” จากศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ เพื่อส่งมอบความรักและความสุขแด่คนพิการ ครอบครัว และประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ


นอกจากนี้ ในเวลา 13.00 น. อธิบดี พก. พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด พก. ที่มีหน้าที่ดูแลเด็กและสตรีพิการด้วยความรักความเข้าใจ พร้อมมอบความรักเชิงบวกด้วยการมอบช็อกโกแลตซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์วันแห่งความรัก และเป็นตัวอย่างให้สังคมภายนอกให้เห็นถึงความรักอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มอบความรักและความสุขให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการในเขตพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผ่านกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย เวทีเสวนาในหัวข้อ “ความรักที่ไม่มีข้อจำกัด”การสาธิตการทำช็อกโกแลตดิพ และบูธต่างๆ เช่น บูธกิจกรรมโดยเด็กพิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บูธโรงงานปีคนพิการสากลเป็นการแสดงผลิตภัณฑ์จากคนพิการ และบูธกิจกรรมนันทนาการสำหรับคนพิการ

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และทีม ONE HOME ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน จำนวน 500 คน

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้สังคมไทยได้เห็นถึงความรัก ความห่วงใย ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนในครอบครัว แต่ยังเกิดขึ้นในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลกลุ่มคนพิการ หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ถือเป็นตัวอย่างให้สังคมภายนอกให้เห็นถึงความรักอีกรูปแบบหนึ่งที่ถึงแม้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดแต่มีความผูกพันธ์กันในเรื่องความรู้สึกรัก ห่วงใย และดูแลกันอย่างใกล้ชิดไม่แพ้คนในครอบครัว เมื่อเกิดความรักความห่วงใยย่อมส่งผลให้สังคมไทยไร้ความรุนแรง และเป็นการสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการต่อไป” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย