14 มกราคม 2562

พส. ปลุกพลัง “ยุวอาสา” พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จังหวัดลำพูน

โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”
ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน
กิจกรรมอบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ยุวอาสา) จังหวัดลำพูน
โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 12 เดือน มกราคม 2562
กิจกรรมอบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ยุวอาสา) จังหวัดลำพูน
โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 12 เดือน มกราคม 2562

 “ดี เก่ง มีสุข”


โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้น้อมนำ
พระดาริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วยการปลูกฝังการเป็น
“ผู้ให้” อันเป็นหัวใจสาคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงได้น้อมนาพระดาริ มาดาเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องการเป็นจิตอาสา รู้จักการเป็นผู้ให้ เสียสละ ซึ่งถือเป็นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้น ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคน “ดี เก่ง มีสุข” ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กับเด็กได้รับการ พัฒนาศักยภาพของตนเอง พัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก
การเป็นจิตอาสา รู้จักการเป็นผู้ให้ เสียสละ การส่งเสริม ให้เด็กได้รับโอกาสและมีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถ ความสนใจของตนเอง อย่างเหมาะสมกับ สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม


การอบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ยุวอาสา) จังหวัดลาพูน เป็นกิจกรรม
ในโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจาปี 2562 เด็กๆ จะได้ผ่านกระบวนการ Shift คือ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตทักษะสังคม ด้วยการปลูกฝังการมีจิตอาสา ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม Share คือ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม” แบ่งปันสร้างประโยชน์สุขกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งจัดขึ้นจานวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 7 – 12 เดือน มกราคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเด็กและเยาวชน จากสถานศึกษาจังหวัดลาพูน สังกัด สพฐ./อปท./กศน. จานวน 21 โรงเรียน รวม 425 คนกิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย กิจกรรมปลุกพลังยุวอาสา โดยวิทยากรปลุกจิตสานึกจิตอาสากองทัพบก กิจกรรมตัวฉัน และพลังเพื่อสังคม กิจกรรมทบทวนการเป็นอาสาสมัคร กิจกรรมจุดประกายไอเดียนวัตกรรม กิจกรรมก้าวแรก อพม.น้อย และกิจกรรมเติมพลังยุวอาสา ทุกกิจกรรมล้วนเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบคิด และพัฒนา กระบวนการสร้างเสริมจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชน เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนจะเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่ขับเคลื่อนพลังแห่งการ “ให้” ไปสู่ “การแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่” สามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”


โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”
ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจาปี 2562
ระหว่างวันที่ 7 – 12 เดือน มกราคม 2562 ณ โรงแรมเวียงศิริ ลำพูน รีสอร์ท จังหวัด ลำพูน