14 มกราคม 2562

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ น้อมนำพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พส. ปลุกพลัง “ยุวอาสา”
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จังหวัดลำปาง


วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมเยาวชนสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จังหวัดลำปาง โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2562 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง

นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้น้อมนำพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน มาดำเนินการภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) อย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชน เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ประกอบกับการพัฒนาด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนทั้งด้านบวกและลบ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างเกราะป้องกันให้กับเด็กและเยาวชนด้วยการปลูกฝังค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเรียนรู้การเป็นผู้ให้และเติบโตเป็นผู้ที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนบ้านเกิดและสังคมให้น่าอยู่ต่อไปนางนภา กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ ได้ดำเนินโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2562 ตามกรอบแนวคิด “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ” ด้วยกระบวนการ Shift และ Share ซึ่งการจัดอบรมเยาวชนสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ยุวอาสา) จังหวัดลำปาง เป็นกิจกรรม


ในโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ในครั้งนี้ เด็กๆ จะได้ผ่านกระบวนการ Shift คือ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตทักษะสังคม ด้วยการปลูกฝังการมีจิตอาสา ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม Share คือ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม” แบ่งปันสร้างประโยชน์สุขกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 14 - 16 มกราคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 21 โรงเรียน รวม 428 คน กิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย กิจกรรมปลุกพลังยุวอาสา โดยวิทยากรปลุกจิตสำนึกจิตอาสากองทัพบก กิจกรรมตัวฉันและพลังเพื่อสังคม กิจกรรมทบทวนการเป็นอาสาสมัคร กิจกรรมจุดประกายไอเดียนวัตกรรม กิจกรรมก้าวแรก อพม.น้อย และกิจกรรมเติมพลังยุวอาสา ทุกกิจกรรมล้วนเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบคิด และพัฒนากระบวนการสร้างเสริมจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชน เพราะเราเชื่อว่า “อพม.น้อย” จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนพลังแห่งการ “ให้” ไปสู่ “การแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่” สามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นางนภา กล่าวในตอนท้าย