07 มกราคม 2562

พม. จับมือจังหวัดนำร่อง ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดปลอดขอทาน        วันที่7 ม.ค. 62 เวลา 13.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ  
           
         พลเอก อนันตพร กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ 1/2562 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) ผลการขับเคลื่อนงานสำคัญของจังหวัด ปี 2561 2) ผลการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในการควบคุม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน และ 3) ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดปลอดขอทาน โดยในปี 2562 กระทรวง พม. ได้กำหนดให้นโยบายจังหวัดปลอดขอทาน เป็นนโยบายเร่งด่วน (Flagship Project) ที่ต้องเร่งดำเนินการ
         โดยกำหนดพื้นที่นำร่องจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี ปราจีนบุรี ลำพูน พัทลุง บุรีรัมย์ และสุโขทัย พร้อมทั้งมีจังหวัดที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์จังหวัดปลอดขอทานอีก 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง บึงกาฬ นครพนม ปัตตานี พังงา น่าน เพชรบูรณ์ แพร่ ราชบุรี แม่ฮ่องสอน และหนองบัวลำภู ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดอื่นๆ ให้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อให้มีผู้ทำการขอทานลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10

         พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันในการควบคุม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ

       “กระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562–2564 ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมผู้แสดงความสามารถอย่างมีศักยภาพสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อไป” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย