24 มิถุนายน 2567

โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี จับมือพันธมิตร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

“ดนตรี” นับว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเยาวชนคนรุ่นใหม่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่พร้อมเปิดประตูดนตรีและศิลปะอย่างยิ่งใหญ่ ในการพัฒนาทักษะสู่เวทีระดับสากล มั่นใจจะเป็นเมืองดนตรี รองรับเยาวชนที่มีใจรักดนตรี  โชว์ศักยภาพและอัจฉริยะแห่งดนตรีให้ประจักษ์สายตาคนไทยและชาวโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ ทางซิมโฟนีกรุ๊ป โดยคุณศรีจันทร์ จริงจิตร ประธานกรรมการบริหาร และนายโกสินทร์ จริงจิตร กรรมการบริหาร จับมือพันธมิตรทางดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี จำกัด และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3  ประการ ดังนี้

• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียน-การสอน และหลักสูตรทางด้านดนตรีของโรงเรียน

• เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านการเรียน-การสอน และโครงการ/กิจกรรมดนตรี เปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้พบกับศิลปินและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมากขึ้น

• เพื่อเป็นศูนย์กลางในจัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาร่วมกัน ได้แก่ การฝึกอบรม 

การบริการวิชาการแก่สังคม และอื่นๆอนึ่ง ภาพรวมของธุรกิจโรงเรียนนั้น นายสุกิจ วงศ์จิตสุขเกษม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัทในเครือซิมโฟนีกรุ๊ป กล่าวว่า “ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 14 ปี  “โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี”  [SYMPHONY  MUSIC   AND ART SCHOOL]  เปิดบริการด้านการศึกษาดนตรีและศิลปะ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดนตรีและศิลปะแก่เยาวชน ที่มีใจรักดนตรีถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ นับว่าเป็นก้าวสำคัญที่มีเป้าหมายหลักร่วมกัน คือ การสร้างโอกาสที่ดีในการพัฒนาระบบการศึกษาทางดนตรี แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งในอนาคต ยังมีแผนขยายเครือข่ายโรงเรียนดนตรี   และศิลปะให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ศาสตร์ และเข้าถึงแก่นแท้ของดนตรีจากบุคลากรที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ทดสอบและวัดมาตรฐานความรู้ผ่านเกณฑ์การสอบวัดผล Silpakorn University Music Craftmanship Certificate หรือประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากรครอบคลุมด้านดนตรีใน 6 วิชาเอก คือ เอกดนตรีคลาสสิก, เอกดนตรีแจ๊ส, เอกดนตรีเชิงพาณิชย์, เอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์, เอกละครเพลง และเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา รวมถึง โสตทักษะทฤษฎีดนตรีปฏิบัติเครื่องดนตรี  วิชาวัดแววดนตรี และสื่อสร้างสรรค์และวิชาการแต่งเพลงสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” นายสุกิจ กล่าว

เริ่มต้นเรียนดนตรีที่นี่...โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี [SYMPHONY MUSIC AND ART SCHOOL]  จังหวัดสุราษฏร์ธานี คือ โรงเรียนดนตรีระดับสากล ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีอัจฉริยะแห่งดนตรี และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมดนตรีทุกรูปแบบอย่างเต็มที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาดนตรีและศิลปะอย่างมีระบบตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง มีความมั่นใจว่าเยาวชนทุกคนในเมืองสุราษฏร์ธานี จะมีองค์ความรู้ทางดนตรีที่ดี ยั่งยืน และเข็มแข็งก้าวสู่สากลอย่างแน่นอน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 226/28-33 ถ.ศรีเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี   โทร.084-302-8999  อีเมล์ : symphony.school2556@gmail.com