10 มิถุนายน 2567

สภ. & อำเภอ บันนังสตา บูรณาการภาคีเครือข่าย นำร่องโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน


วันจันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ศาลา ๐๘ บ้านตลาดนิคม  ตำบลตลิ่งชั่น อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายเชาวลิต สิทธิฤทธิ์ นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร โดยมีพันตำรวจเอก รณน สุระวิทผกก.สภ.
บันนังสตา เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา ข้าราชการตำรวจ และ ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมเป็นเกียรติ


นายเชาวลิต สิทธิฤทธิ์ นายอำเภอบันนังสตา กล่าวว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี "ได้สั่งการให้นโยบายใหม่เข้าสำรวจทุกตำบล ทุกชุมชน ให้คนติดยาเสพติดจะต้องขึ้นทะเบียนนำสู่การบำบัดรักษา ส่วนคนขาย นายทุน ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย รวมถึงการยึดทรัพย์" ซึ่งสอดคล้องกับ "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ" ได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวารสำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่ จะมีปัญหามากกว่าทุกระดับ ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด /ให้ได้รับการบำบัดรักษา และอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างสงบสุข จึงได้ดำเนินการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจ และยั่งยืนต่อไป


พันตำรวจเอก รณน สุระวิทย์ ผกก.สภ.บันนังสตา กล่าวต่อไปว่า ตามที่ สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา ดำเนินงาน "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ"  สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา ได้มีการคัดเลือกชุมชน/หมู่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านตลาดนิคม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา เป็นชุมชนนำร่องในการปฏิบัติตามโครงการฯ ขณะนี้การดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนที่ ๑ ขั้นเตรียมการ ในกระบวนการค้นหาผู้เสพเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด ( การ X-Ray ) ในพื้นที่ บ้านตลาดนิคมโดยผ่านการลงประชามติของชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา ประชาชนในพื้นที่ และส่วนราชการในพื้นที่  ทุกหน่วยงาน ที่ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกัน(MOU) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และดำเนินงานขั้นตอนที่ ๒ นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและฟื้นฟู สถานีตำรวจภูธรบันนังสตาได้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการบำบัด โดยเน้นระบบสมัครใจบำบัดร่วมกับมาตรการชุมชน  ทำการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ละเนื่องจากพื้นที่ของ ๓ จังหวัด และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ความมั่นคง จึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาและสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่สำหรับบำบัดและฟื้นฟู รวมถึงฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการบำบัดกลับสู่ชุมชน และสามารถประกอบอาชีพได้และสามารถดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนในชุมชนและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสพคนอื่นๆ    มีความรู้สึกเข้าใจและต้องการเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป


    

นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมที่จะบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการดูแลกลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัย เพื่อให้กลุ่มเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวข้ามความยากจนข้ามรุ่น มีสวัสดิการสังคมที่เข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม นำไปสู่สังคม    ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป นายสมใจ  บุญอาจ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา กล่าวในตอนท้าย