08 ธันวาคม 2566

พม. เดินหน้าขับเคลื่อนมติ ครม. นำร่องโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน


วันศุกร์ที่ 8 ธ.ค. 66 เวลา 09.30 น. กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน ในพื้นที่นำร่อง ณ เทศบาลตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนตามมติ ครม. ที่เห็นชอบในโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธ.ค. 66 ที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน เร่งขับเคลื่อนการสร้างกลไกในการดูแลผู้สูงอายุให้ ครอบคลุมทุกมิติในระดับพื้นที่  โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ เพื่อชะลอและลดการเข้าสู่ภาวะติดเตียงของผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม ดูแลตนเองได้ อยู่อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมกับ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินโครงการ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้บริบาล ต่อหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 3  ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกระเสียว และผู้บริหารหน่วยงานทีม พม.หนึ่งเดียว ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลสุขภาพการแพทย์ สวทช. ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  หน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน และติดเตียง เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงและนำไปกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานประกอบการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป