15 ธันวาคม 2566

สุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย บริจาคเงิน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สุนทร - อารยา อรุณานนท์ชัยบริจาคเงิน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯเป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ และมีดร.จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ กนธีร์ ติรวิภาส และฉวีวรรณ ทรรศนะวิภาสร่วมมอบ


ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ