22 พฤศจิกายน 2566

พม. จับมือ สสส. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ปี 2567

พร้อมแถลงผลข้อมูลแจงนับสำรวจประชากรคนไร้บ้าน

วันนี้ (22 พ.ย. 66) เวลา 13.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ปี 2567 ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. กล่าวบูรณาการความร่วมมือและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และนายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน อาจารย์จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงผลข้อมูลแจงนับสำรวจประชากรคนไร้บ้าน อีกทั้ง มีนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์       
  นายอนุกูล กล่าวว่า ปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกสังคมในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีปัจจัยที่คล้ายคลึงกัน คือ 1) ปัญหาเชิงปัจเจก ระดับบุคคล ภาวะอาการเจ็บป่วย ติดสารเสพติด ความพิการ หรือมีอาการทางจิต เป็นต้น 2) ปัญหาเชิงระบบ ได้แก่ สถานะทางเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว การเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการ และการถูกผลักออกจากระดับชุมชน จะเห็นชัดเจนว่า ซึ่งปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้ กระทรวง พม. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงลำพัง โดยที่ผ่านมาเราได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่าย รวมถึงภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา จนทำให้เราทราบว่า ประเทศไทยมีประชากรคนไร้บ้าน จำนวนกว่า 2,499 คน พบมากที่สุดในกรุงเทพฯ กว่า 1,271 คน ถือเป็นครึ่งจากจำนวนทั้งหมดทั่วประเทศ รองลงมาพบในจังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น และตามหัวเมืองต่าง ๆ ตามลำดับ ซึ่งบุคคลเหล่านี้กำลังประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดี ที่จะดึงกลุ่มเป้าหมาย ที่หลุดจากตาข่ายการคุ้มครองทางสังคม ได้ขึ้นมายืนหยัด พึ่งพาตนเอง และเป็นพลังพร้อมแสดงให้เห็นว่า มนุษย์มีศักยภาพ และเราจำเป็นต้องพัฒนาทุนมนุษย์นี้ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
    นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า มหกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการรวบรวมผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง การแถลงผลการแจงนับสำรวจความต้องการและสภาพปัญหาคนไร้บ้านทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมเสวนา “มองวันนี้…ไปข้างหน้า และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน” โดยมี Keynote Speaker ที่เป็น “ตัวจริง” ในการทำงานด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มาร่วมตกตะกอนทางความคิด และวางเป้าหมายขับเคลื่อนงานร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณ กลุ่ม บุคคล หรือองค์กร ที่สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม หรือทุกคนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งโอกาส ซึ่งประกอบด้วย 1. วัดสำโรงเกียรติ  2. กลุ่มเพื่อนอาสาเพื่อพ่อหลวง ขสมก. ตามแนวพระราชดำริ 3. บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท พนาทัศน์ จำกัด 5. บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท รักษาความปลอดภัยโกบอล ซีคิวริตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด 7. บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซล อัลไลแอนซ์ จำกัด 8. บริษัท เอเชี่ยนวัสดุ จำกัด 9. โรงพยาบาลสิชล 10. ร้านมิตรบ้านสวน 11. บริษัท รักษาความปลอดภัยไดม่อนการ์ด จำกัด 12. สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 14. กรมสุขภาพจิต 15. กรมการปกครอง 16. นางสาวทิพากร เสร็จธุระ 17. ร้านลุงจ่า

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอขอบคุณภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานคร สสส. มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิอิสรชน มูลนิธิกระจกเงา ภาคประชาสังคม รวมทั้งแกนนำคนไร้บ้าน และเครือข่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ที่เห็นความสำคัญของการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน พร้อมผลักดันให้เกิดนวัตกรรม การทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ และจับมือกับ พม. เพื่อเดินไปข้างหน้าด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรทุกช่วงวัย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันทุกมิติ ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมร่วมกับทุกท่าน ด้วยจิตวิญญาณ “พม.หนึ่งเดียว” เพื่อการช่วยเหลือ พัฒนา และขับเคลื่อนการทำงานที่มุ่งเป้าไปสู่ประชาชนอย่างแท้จริง
#พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พม #ศรส