26 พฤษภาคม 2566

พช. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมพร้อมมาตรการลดความเดือดร้อนลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ในการประชุมครั้งนี้มี นายวิฑูรย์  นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่กำกับดูแลงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง (นางมัลลิกา อัพภาสกิจ), ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ (นางสาวปิยนันท์ จาละ), กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานกองทุนชุมชน (นางสุนีย์ บุตรเนียร), กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร (นางสลักจฤฏดิ์ ติยะไพรัช), กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสตรีและองค์กรสตรี (นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ) และนายสุรพล  แก้วอินธิ ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 


วาระสำคัญในการประชุมได้ติดตามผลเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเบิกจ่ายภาพรวม 740,772,890 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.05  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน และการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 24.39 ซึ่งเป้าหมายการบริหารจัดการหนี้ได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 10 ขอให้ถอดบทเรียนจังหวัดที่สามารถบริหารจัดการหนี้ลดลงมากและเผยแพร่ให้กับจังหวัดอื่น ๆ ได้นำไปปรับใช้ตามบริบทของพื้นที่ และติดตามการดำเนินงานการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565 (ฉบับสมบูรณ์) และประจำปีบัญชี 2566  ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน (กรณีที่ 3 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด) การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้นอกจากนี้ ยังได้รับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงินและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของเจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวก มีประสิทธิภาพ และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับความสะดวกในการรับบริการมากขึ้น ในส่วนของวาระเพื่อพิจารณาได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม การขออนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน ร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ... ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2566 - 2568 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2567 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ระยะ 5 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ร่างแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ด้านการเงิน)

ในการประชุมครั้งนี้มี นางสาวสุวรรณา รอดเรือง ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ, นายวีระพล ปักคำไทย ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์,นางพัชรินทร์ พานำมา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน, นายธีระพล คู่คิด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ร่วมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าว : งานเครือข่ายสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#MOI

#กระทรวงมหาดไทย

#SDGTH

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#cdd

#changeforgood

#กรมการพัฒนาชุมชน

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี