27 เมษายน 2566

"50 ครัวเรือนเปราะบางบันนังสตา เฮ รับมอบวัสดุซ่อมบ้านชายแดนใต้ "

      วันที่ 25 เมษายน เวลา 09.00 น. ณ  ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา/ผอ.ศปก.อ.บันนังสตา  พร้อมด้วยนายสมใจ  บุญอาจ  ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ส่วนราชการในพื้นที่ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบาเจาะ เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบล หน่วยกำลังในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่นิคมฯ ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 ราษฎรครอบครัวยากจนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรายตัวชี้วัด ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ปี 2565 

     นายสมใจ ฯ  กล่าวว่านิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวนทั้งสิ้น 156 หลัง ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จำนวน 50 หลัง อำเภอกรงปินัง จำนวน 23 หลัง และอำเภอเมือง จำนวน 83 หลัง  โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมหลัก  ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมย่อย สนับสนุนแก้ไขปัญหาบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้

     นายมนตรีฯ  กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของอำเภอบันนังสตา ในปีนี้ได้รับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 50 หลัง ประกอบด้วย

1.ตำบลบาเจาะ จำนวน 4 หลัง

2.ตำบลตลิ่งชัน จำนวน 13 หลัง

3.ตำบลเขื่อนบางลาง จำนวน 8 หลัง

4.ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ จำนวน 7 หลัง

5.ตำบลถ้ำทะลุ จำนวน 3 หลัง

6.ตำบลบันนังสตา จำนวน 15 หลัง

     ซึ่งในวันนี้ได้ส่งมอบวัสดุ ในตำบลบาเจาะ จำนวน 3 หลัง ประกอบด้วย

หลังที่ 1 นาง เอ นามสมมุติ อายุ 69 ปี  ไม่มีอาชีพรายได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท/เดือน มีสมาชิกอยู่อาศัยจำนวน 7 คน สภาพบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวครึ่งปูนครึ่งไม้ มีสภาพห้องครัวทรุดโทรม ไม่มีห้องน้ำ มีความต้องการซ่อมแซมห้องครัว

หลังที่ 2 นาง บี นามสมมุติ อายุ 57 ปี สถานภาพ หม้าย มีสมาชิกอาศัยอยู่ จำนวน 3 คน ตนเองไม่ได้ประกอบอาชีพ รายได้มาจากบุตรชายซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 300บาท/วัน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท/เดือน สภาพบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียว แต่ไม่มีห้องครัว มีห้องน้ำใช้ มีความต้องการต่อเติมห้องครัว

หลังที่ 3 นาง บี นามสมุติ อายุ 83 ปี สถานะภาพ หม้าย มีสมาชิกอาศัยอยู่ จำนวน 6 คน ตนเองไม่ได้ประกอบอาชีพ รายได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน  สภาพบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ หลังคารั่วชำรุดทรุดโทรม มีห้องน้ำใช้ มีความต้องการซ่อมแซมหลังคาบ้าน

   ซึ่งในวันนี้ในส่วนของอำเภอบันนังสตา ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับครัวเรือนเปราะบางสามครัวเรือนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น      นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมจะส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ให้สมาชิกนิคมฯ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีที่อยู่อาศัยและอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป นายสมใจ กล่าวในตอนท้าย

#นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา

#พมช่วย24ชั่วโมง

#ช่วย24ชั่วโมง