20 มีนาคม 2566

พม.จับมือ มท.ช่วยคนไทยไม่ไร้สิทธิ ย้ายคนไร้บ้าน คนเร่ร่อนเข้าทะเบียนบ้าน พม. รับสิทธิสวัสดิการของรัฐ


วันนี้ (20 มี.ค. 66) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาทางการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนที่เป็นคนไทย ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กับกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมการปกครอง โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนายบรรจบ จันทร์รัตน์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมลงนาม อีกทั้ง นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว กทม.นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือดูแลคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน และคนเปราะบางทั่วประเทศในทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่า โดยมีการผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนที่เป็นคนไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ให้สามารถย้ายเข้าทะเบียนบ้านปกติ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ วันนี้ จึงได้เกิดความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาทางทะเบียนราษฎรสำหรับคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนที่เป็นคนไทย ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ไร้สิทธิ” 

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือครั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พส. จะรับผิดชอบให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจําจังหวัด ภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 เป็นสถานที่ตั้งของเลขประจําบ้านและทะเบียนบ้านสําหรับคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนที่เป็นคนไทย (ทะเบียนบ้าน พม.) อีกทั้งพิจารณาคุณสมบัติของคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนที่เป็นคนไทย ที่มีความประสงค์จะย้ายเข้าทะเบียนบ้าน พม. เพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมการปกครองกําหนด นอกจากนี้ ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจําจังหวัด ทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านของทะเบียนบ้าน พม. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ในจังหวัดที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตั้งอยู่ 
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่ไร้สิทธิ ไร้บ้าน ไม่มีตัวตน วันนี้ เป็นวันที่เปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้ครบถ้วน โดยจะต้องเดินหน้าให้บริการประชาชนกลุ่มเปาะบางได้รับการช่วยเหลือ และเมื่อสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ จะได้จัดสรรงบประมาณให้ถูกต้องตามกฏหมาย อย่างไรก็ตาม คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน เป็นเสรีชน ซึ่งตามกฎหมายแล้วเป็นสิทธิที่จะแสดงตนหรือไม่แสดงตนก็ได้ แต่เมื่อมีการแสดงตนแล้ว จะได้รับสิทธิสวัสดิการความช่วยเหลือทันที  ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทย สามารถเข้ามาพักพิงและรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจำจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ กระทรวง พม. และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรให้แก่คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน และจะขยายผลไปสู่การช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยกระบวนการค้นหาตัวตน สืบเสาะข้อมูล และย้ายชื่อจากทะเบียนบ้านกลางบรรจุเข้า ทะเบียนบ้าน พม. ที่มีอยู่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ  ทั้งนี้ ทะเบียนบ้าน พม. ถือเป็นสิ่งที่เน้นย้ำให้เห็นชัดว่า “รัฐบาล จริงจังกับการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” อย่างแท้จริง

#ช่วย24ชั่วโมง  #พม24ชม  #ข่าวพม