29 มีนาคม 2566

ก.แรงงาน ผนึกกำลัง3 มูลนิธิ ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมคนพิการมีงานทำ ยกระดับคุณภาพชีวิต


วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วย “การส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ” ระหว่าง กระทรวงแรงงาน โดย กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ มูลนิธิเลนำคิน มูลนิธิภาณี ยิบอินซอย และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมี บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ประธานมูลนิธิเลนำคิน ประธานมูลนิธิภาณี ยิบอินซอย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีนายสุรชัย กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายสำคัญเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคใน “กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ” โดยผู้พิการถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่จะต้องส่งเสริมให้มีงานทำ มีรายได้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงแรงงานพยายามดำเนินการเพื่อให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งงานว่าง การแนะแนวอาชีพ การฝึกอาชีพ การพัฒนาฝีมือ ตลอดจนการฟื้นฟูศักยภาพเพื่อให้ผู้พิการสามารถทำงานและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ กระผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือกันทำให้คนพิการได้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล และกระทรวงแรงงานที่จะให้คนไทยทุกคนมีความสุขด้วยกันโดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และในโอกาสที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนา คนพิการ มูลนิธิเลนาคิน มูลนิธิภาณี ยิบอินซอย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วย “การส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ”
นายสุรชัย กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการข้อมูลการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมด้านการฟื้นฟูด้านอาชีพแก่คนพิการ บริการฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน การพัฒนาผู้ฝึก การให้บริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีต่างๆ และรวบรวมข้อเสนอในการพัฒนานโยบาย หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทาของคนพิการอีกด้วย นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่แสดงออกถึงการรวมพลังของภาครัฐ และภาคเอกชนในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันทำให้คนพิการได้มีงานทำ มีรายได้ และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งดูแลคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมการมีงานทำแก่แรงงานทุกกลุ่ม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง