26 กุมภาพันธ์ 2566

การศึกษาไทยในยุค VUCA World

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ดร. กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา ร่วมงานพิธีเปิดโครงการวันครบรอบ 60 ปีและเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่ตนถนัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมการปาฐกถา ในหัวข้อ "การศึกษาไทยยุค VUCA world"  "VUCA World”  เป็นคำย่อของ ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity) 

จากกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่หลอมรวมสังคมขึ้นเป็นสังคมเดียว เชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้าด้วยกัน ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารหรือเดินทางถึงกันได้ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว  กระแสการพัฒนาเทคโนโลยี (Big Bang of Technology) ที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ทำให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีขึ้นบนโลกอย่างมากมาย และการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และกระแสความเป็นใหญ่ของเงินทุน (Financialization) หรือกระแสแห่งทุนนิยม การเติบโตของทุนนิยมแบบธุรกรรมการเงิน (Financialization) ที่ธุรกิจภาคการเงินมีบทบาทและสัดส่วนสูงขึ้นในระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินที่แปลงทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นเงินทุน กระแสต่างๆ เหล่านี้ทำให้โลกก้าวสู่สังคม VUCA (VUCA World)

โลกยุค VUCA (VUCA World) คือยุคแห่งความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูงทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความไม่มั่นคงและไม่คุ้นชิน ยิ่งถ้าไม่สามารถปรับตัวได้ หรือหากปรับตัวได้ช้าก็จะส่งผลกระทบต่องานและการดำเนินชีวิตของตัวเอง คนที่มีความสามารถหรือประสิทธิภาพต่ำ ใช้ชีวิตได้ยากขึ้น เพราะหางานได้ยาก

กระทรวงศึกษาธิการและอีกหลาย ๆ องค์กรต่างก็คำนึงถึงเรื่อง VUCA และพยายามที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษา  การบริหารจัดการองค์กร ปรับแนวความคิดใหม่ๆ ทำใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรก็ดี แม้องค์กรต่าง ๆ จะมีการปรับตัว แต่ถ้าทรัพยากรบุคคลยังไม่อาจปรับตัวได้ ก็ยากที่จะก้าวข้ามความผันผวนนี้ได้ ผู้นำองค์กรต้องเข้าใจแเละมีวิสัยทัศน์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเตรียมพร้อมรับมือให้ทันต่อสถานการณ์

ที่ปรึกษา รมช.ศธ. เยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการศึกษาและนวัตกรรมสื่อการสอนต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียน พร้อมกล่าวว่า โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร อ.หาดใหญ่ สร้างคนดี คนเก่งสู่สังคมมาแล้วหลายรุ่น ถือเป็นความสำเร็จหนึ่งของการจัดการศึกษาเอกชน ที่มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผ่าน 3 ประสานทั้งโรงเรียน ชุมชน และนักเรียน เพื่อผลิตทรัพยากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมในอนาคต