12 มกราคม 2566

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 14

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 14 เรื่อง “บ่งชี้ความเสี่ยงสมองเสื่อมด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ตรวจการได้ยินด้วยคำพูด” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ นำเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรมและแอปพลิเคชั่นในการตรวจภาวะสมองเสื่อมจากเสียงพูดที่ได้ยิน โดยวิเคราะห์การแปลผลทางด้านภาษาของสมองว่ามีภาวะความเสี่ยงสมองเสื่อมหรือไม่  โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Royal Academy of Engineering ประเทศอังกฤษ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษมาทำเป็นแอปพลิเคชันในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

            กล่าวเปิดการเสวนาโดย

          - ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

          - ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

          - รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)