15 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาและ ข้อเสนอ จากผู้แทน กลุ่มชาติพันธ์

บ้านแม่สะงา ต. หมอกจำแปและตำบลผาบ่อง  อ. เมืองฯจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่อง สอน  ต้อนรับคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ และคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการ ในการศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่สะงา ต.หมอกจำแป่ โดยมีชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่สะงา ชมรมผู้สูงอายุบ้านหมอกจำแป่ ชมรมผู้สูงอายุบ้านทบศอก ชมรมผู้สูงอายุบ้านห้วยขาน ชมรมผู้สูงอายุบ้านห้วยโป่งอ่อน ชมรมผู้สูงอายุบ้านนาป่าแปก ชมรมผู้สูงอายุบ้านห้วยมะเขื้อส้ม และชมรมผู้สูงอายุบ้านรักไทยโดยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่สะงา

 โดยได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เครื่องประคบสมุนไพรพื้นบ้าน ห้องอบสมุนไพร การนวดแผนโบราณ ของชมรมผู้สูงอายุ และชมการแสดง รำนกรำโต.  คณะเด็ก นักเรียนโรงเรียนแม่สะงา   จากนั้นคณะกรรมธิการฯได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ การสะท้อนปัญหาอุปสรรคในระดับพื้นที่ จากคณะกรรมการผู้สูงอายุ ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ ในประเด็นปัญหาผู้สูงอายุ ทั้งในด้านอาชีพ รายได้ ค่าครองชีพ ที่อยู่อาศัย ปัญหาที่ดินทำกิน ไฟฟ้า และด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ทั้งนี้คณะกรรมาธิการฯได้รับฟังปัญหา และรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาประเด็นด้านผู้สูงอายุ การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ สวัสดิการของผู้สูงอายุ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ต่อไป