07 กันยายน 2565

FutureSkill สตาร์ทอัพสาย Edtech จับมือ สจล. เปิดตัวแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ Class of Innovator (COIN)

ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมที่ทำได้จริง” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล


FutureSkill  แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ EdTech Startup ที่มุ่งเน้นเพิ่มทักษะแห่งอนาคตให้กับคนไทย ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัว Class of Innovator (COIN) แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ในคอนเซปต์ “Practical Innovation” หรือ “นวัตกรรมที่ทำได้จริง”

ปัจจุบัน 4 ใน 5 ของบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยี [1] บริษัทที่ลงทุนในนวัตกรรมจะมีมูลค่าสูงกว่าบริษัทที่ไม่มีถึง 30% ในช่วงหลังวิกฤต [2] แต่ในประเทศไทยกลับไม่มีธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมเท่าที่ควร จนทำให้เกือบทุกอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีถูก Disrupt จากบริษัทต่างชาติ อีกทั้งยังขาดแรงงานทักษะสูงที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาประเทศอีกด้วย [3]

ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงสำคัญอย่างมากที่จะต้องเร่งสร้างทักษะการคิด สร้าง และประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้กับคนรุ่นใหม่ จึงเกิดเป็นโปรเจค Class of Innovator หรือ COIN คลาสเรียนออนไลน์ที่เน้นพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการปรับใช้ในการทำงานและการสร้างธุรกิจได้จริง โดยรวมความถนัดของ FutureSkill และ สจล. ไว้ด้วยกัน จากการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์คุณภาพด้านนวัตกรรม  และ สจล. ร่วมด้วยการดีไซน์คอร์สเรียนจาก FutureSkill ให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายและเนื้อหาทันต่อโลกปัจจุบัน บนแพลตฟอร์มการเรียนที่เป็นมิตรกับผู้เรียน และได้ลงมือทำไปพร้อมกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในทุกคอร์ส เพื่อให้มั่นใจได้ว่า หลังจากเรียนจบผู้เรียนจะสามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับงานและธุรกิจได้จริงClass of Innovator (COIN) เปิดตัวด้วย 4 หลักสูตรแรกสำหรับคนทั่วไปและนักศึกษา แบ่งเป็นคอร์สที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับทักษะสำคัญต่าง ๆ เช่น คอร์ส Creative Coding สร้างงานศิลปะจากการเขียนโค้ดด้วย JavaScript สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจาก 42 บางกอก (42 Bangkok) สถาบันโปรแกรมเมอร์ระดับโลก ภายใต้การกำกับดูแลของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือคอร์สปรับแนวคิดสร้างจุดขายขยายธุรกิจด้วย Innovative tools ที่นำนวัตกรรมมาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ในตลาด และพัฒนาธุรกิจที่มีให้เติบโตอย่างมีนวัตกรรม ที่สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สจล. ถึง 4 ท่านด้วยกัน

ซึ่งปัจจุบันเริ่มเปิดให้เข้าเรียนได้แล้วที่เว็บไซต์ https://coin.futureskill.co  และจะทยอยเปิดรับสมัครจนครบทุกหลักสูตรตามลำดับ โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาคนไทยอย่างน้อย 4,000 คนในช่วงนำร่องโปรเจค และหวังต่อยอดไปสู่คอร์สเรียนที่เพิ่มขึ้น หรือแม้กระทั่งการเรียนที่สามารถโอนหน่วยกิตได้ในอนาคต 

แพลตฟอร์มการเรียนนี้ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่มองอนาคตของการศึกษานำ โดยไม่ได้ยึดติดกับการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวอีกต่อไป เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรัฐฯ และ EdTech Startup ที่จับมือกันสร้างแพลตฟอร์มและหลักสูตรตอบสนองทักษะแห่งอนาคตของคนไทย

ปัจจุบันพบว่ามี SME ไม่ถึง 1% จาก 3,000,000 กว่าราย [4] ที่มีการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจ Class of Innovator (COIN) หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมทักษะเหล่านี้ให้กับเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา นำไปใช้ประโยชน์จริงพัฒนาองค์กรและสังคมต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเรียน Class of Innovator (COIN) สามารถสมัครเรียนได้วันนี้ที่ https://coin.futureskill.co หรือติดต่อทาง Line: @futureskill