18 กันยายน 2565

มูลนิธิพิทักษ์คชสาร ของหลวงปู่สาคร วัดเวฬุวัน ทองผาภูมิ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้นักเรียน


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 นายชัยศักดิ์ ภูมูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ได้ติดตามการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ ซึ่งได้รับบริจาคเครื่องกรองน้ำจากทางมูลนิธิพิทักษ์คชสาร ก่อตั้งโดยหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาส วัดเวฬุวัน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยขจัดสารปนเปื้อน เชื้อโรค แบคทีเรีย หินปูน และสารเคมีต่างๆ ที่ปนมา กับน้ำให้นักเรียน และครูโรงเรียน บ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ ได้อุปโภค บริโภคน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน