16 กันยายน 2565

กลุ่มมิตรผลคว้ารางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น 2 ปีซ้อน

พร้อมรางวัลอ้อยรักษ์โลกและรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นจากกระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งเน้นยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำตาลและการจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่เพื่อความยั่งยืน

กลุ่มมิตรผล โดยคณะผู้บริหารกลุ่มงานโรงงาน กลุ่มงานอ้อย และชาวไร่อ้อยคู่สัญญาเข้ารับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น รางวัลอ้อยรักษ์โลก และรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี 2564 และ 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ

น้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ กลุ่มมิตรผล คว้ารางวัลจากหลากหลายประเภท ทั้งรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต2 ปีซ้อน, รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ, รางวัลอ้อยรักษ์โลกที่มุ่งเน้นส่งเสริมการตัดอ้อยสดเข้าหีบมากกว่า 90% ได้แก่ 

- โรงงานน้ำตาลในกลุ่มมิตรผลทั้งหมด 7 โรงงาน เข้ารับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 2 ปีซ้อน (ปี 2564-2565)โดยโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียวได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประเภทดังกล่าว 5 ปีซ้อน 

- โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง เข้ารับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ประจำปี 2564

- โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว เข้ารับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ 2 ปีซ้อน (2564-2565) และรางวัลอ้อยรักษ์โลก ประจำปี 2564 โดยมีอ้อยสดเข้าหีบ92.98%

นอกจากนี้ เกษตรกรคู่สัญญาของกลุ่มมิตรผลยังได้รับรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่น จำนวน 32 คน ในด้านการจัดการพันธุ์อ้อย, การจัดการน้ำ, การจัดการดินและปุ๋ย, การบริหารอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ผลผลิตและคุณภาพอ้อยโดยรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นเครื่องการันตีความสำเร็จที่สะท้อนความความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการโรงงานน้ำตาลให้มีมาตรฐาน

ระดับโลก ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและลดการสูญเสียทรัพยากรรวมถึงถ่ายทอดความรู้ในการทำเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับชาวไร่อ้อยคู่สัญญาเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน