15 สิงหาคม 2565

พม.เสริมความรู้ด้านกฎหมาย อพม. 50 เขต กรุงเทพฯ


     วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานคร ด้านกฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อพม. กว่า 250 คน จาก 50 เขต กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่และให้การช่วยเหลือประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ไม่ละเมิดสิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประสบปัญหาทางสังคม    นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งเป็นกลไกภาคประชาชนที่ “สมัครใจ” เข้ามาร่วมสนับสนุนการทำงานด้านพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ รวมถึงสนับสนุนภารกิจของกระทรวง พม. ในการสำรวจข้อมูล ประสานช่วยเหลือ ประสานทรัพยากรและการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ประสบปัญหาสังคม ครอบครัวเปราะบางให้ผ่านพ้นสภาพปัญหาและสามารถพึ่งพาตนเองได้

     นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า ภารกิจของ อพม.นั้น จำเป็นต้องสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และลงบันทึกในแบบประวัติการขอรับการช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและ สิทธิที่จะได้รับ รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้การช่วยเหลือต่อเนื่อง ดังนั้น ความรู้ด้านกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ และจำเป็นต่อการทำงานในพื้นที่ ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อพิพาทในชุมชน เพื่อให้ อพม. เข้าถึงผู้ประสบปัญหาสังคมในพื้นที่ได้ง่ายและเร็วที่สุด สามารถประเมินสถานการณ์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักปฏิบัติสากล และหลักคุณธรรม ตลอดจนสามารถคลี่คลายสถานการณ์ให้บรรเทาได้ในเบื้องต้น ลดความเสียหาย หรือความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา การจัดโครงการในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรจากกระทรวงยุติธรรม และคาดหวังว่า อพม.ทุกท่านที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้ จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือในชุมชน ได้อย่างถูกต้อง เข้าถึงใจประชาชน นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย
     นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า ภารกิจของ อพม.นั้น จำเป็นต้องสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และลงบันทึกในแบบประวัติการขอรับการช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและ สิทธิที่จะได้รับ รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้การช่วยเหลือต่อเนื่อง ดังนั้น ความรู้ด้านกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ และจำเป็นต่อการทำงานในพื้นที่ ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อพิพาทในชุมชน เพื่อให้ อพม. เข้าถึงผู้ประสบปัญหาสังคมในพื้นที่ได้ง่ายและเร็วที่สุด สามารถประเมินสถานการณ์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักปฏิบัติสากล และหลักคุณธรรม ตลอดจนสามารถคลี่คลายสถานการณ์ให้บรรเทาได้ในเบื้องต้น ลดความเสียหาย หรือความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา การจัดโครงการในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรจากกระทรวงยุติธรรม และคาดหวังว่า อพม.ทุกท่านที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้ จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือในชุมชน ได้อย่างถูกต้อง เข้าถึงใจประชาชน นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย