23 สิงหาคม 2565

พม. เจ้าภาพโครงการแลกเปลี่ยนด้านชาติพันธุ์ ไทย – เวียดนาม ปี 2565


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. และนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Y Thong รัฐมนตรีช่วย-รองประธานคณะกรรมการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามโครงการแลกเปลี่ยนด้านชาติพันธุ์ ไทย - เวียดนาม ปี 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะกรรมการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทวิภาคี ตั้งแต่ปี 2555 โดยมีข้อตกลงที่จะร่วมมือกันส่งเสริมความก้าวหน้าในด้านชาติพันธุ์  และกำหนดให้คู่ภาคีส่งคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสมาศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัด “โครงการแลกเปลี่ยนด้านชาติพันธุ์ ไทย - เวียดนาม ปี 2565” ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดเพชรบุรี 

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า การประชุมแลกเปลี่ยน มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวพระราชดำริฯ การดำเนินงานด้านชาติพันธุ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงการหารือประเด็นการทบทวนบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทวิภาคี ซึ่ง พม. พร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศและดำเนินการด้านชาติพันธ์ของหน่วยงานให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ วัฒนธรรม คุณภาพชีวิตชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธ์ุ และราษฎรบนพื้นที่สูงให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการในฐานะพลเมืองไทย สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ในขณะที่ H.E. Mr. Y Thong รัฐมนตรีช่วย-รองประธานคณะกรรมการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าภาพให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และกล่าวถึงข้อมูลทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ว่า เวียดนามมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายถึง 54 ชาติพันธุ์ หรือประมาณ 14.3% ของประชากรทั้งประเทศ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง และแนวชายแดนประเทศจีน ลาว และกัมพูชา ประชากร ส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจน ซึ่งรัฐบาลเวียดนามก็ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 10 ปี ของ 6 ภาคเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขความยากจนและความอดอยาก มีการจัดตั้งโรงเรียนเฉพาะสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ มีการจัดงบประมาณสำหรับระบบประกันสุขภาพและมีกองทุนระดับท้องถิ่นและส่วนกลางให้บริการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ และหวังว่าการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเปิดประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้จากประเทศไทยไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับกลุ่มชาติพันธุ์ในเวียดนามต่อไป