12 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเวที ถกประเด็นที่สังคมจับตามอง! หัวข้อ“ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการใช้กัญชาทางการแพทย์”

พร้อมเผยผลงานวิจัย กัญชา มีฤทธิ์ต้านการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งถึง4 ชนิด!

บตั้งแต่มีกฎหมาย ปลดล็อกพืชกัญชาออกมา ปฎิเสธไม่ได้ว่าประชาชนบางกลุ่มมีการนำพืชสมุนไพรชนิดนี้ไปใช้ในทางที่ผิดโดยไม่คำนึงถึงโทษร้ายแรง เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจ กัญชา มากขึ้น มหาวิทยาลัยรังสิต จึงร่วมมือกับ บริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัดผู้คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไทย เปิดเวทีประชุมทางวิชาการ เพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก กัญชา และนำไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยลัยรังสิต ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ห้องสุริยเทพ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยงานนี้มีผู้สนใจ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการครั้งนี้ ได้กล่าวถึง 3 หัวข้อสำคัญหลักๆดังต่อไปนี้ 

1.โอกาสในการใช้กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ (Opportunity of medical  cannabis and hemp usage)โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเอกพล ลิ้มพงษา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย รังสิต

2. งานวิจัยฤทธิต้านการเจริญและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ต้านการอักเสบในหลอดทดลองของสารสกัด โดยวิทยากร อ.ดร.เภสัชกรหญิง นลินี ประดับญาติ อาจารย์ประจำหมวดเภสัชวิทยาและผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต 

3. นวัตกรรมเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดีโดยวิทยากร คุณพิมพ์นารี นรรพสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด


ซึ่งจากยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 วิสัยทัศน์ คือ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนาตามหลักปราชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันนโยบายสมุนไพรไทย เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม อีกทั้งสมุนไพรเป็นผลิตผลธรรมชาติที่มีในประเทศ ช่วยทดแทนการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของสมุนไพรมาอย่างยาวนาน ส่งเสริมให้มีการวิจัยสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีข้อมูลด้านการวิจัยที่หลากหลาย รวมถึงความปลอดภัยในการใช้สมุนไพร ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้สมุนไพรมากขึ้น อีกทั้งมหาวิทยาลัยรังสิตมีความพร้อมหลายๆ ด้าน หนึ่งในความพร้อมนั้น คือ “สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อวิจัยและพัฒนายาตำรับยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากกัญชาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตมีสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร Sun-HerbThai Chinese Manufacturingซึ่งมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดนโยบายด้านการวิจัยสมุนไพรอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแหล่งความรู้ และบริการวิชาการให้กับประชาชนในด้านสมุนไพร โดยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านการวิจัยสมุนไพรหลายๆ ด้าน ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อวิจัยและพัฒนายา ตำรับยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ให้มีคุณภาพดีที่สุด รวมไปถึงการทดสอบฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ในหลอดทดลอง ให้มีข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลมากพอเพื่อต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต นอกจากนี้คณะนักวิจัยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทำการวิจัยต่อยอดเพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในด้านต่าง ๆในหลอดทดลอง อาทิ การวิจัยในเซลล์มะเร็งชนิดต่าง ๆ และฤทธิ์ต้านการอักเสบ นับเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลดีของกัญชาและพืชสมุนไพรไทยในด้านฤทธิ์ต้านการเจริญและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ได้ถึง 4 ชนิด และฤทธิ์ต้านการอักเสบในหลอดทดลองของสารสกัดสมุนไพรไทย โดยทางทีมวิจัยยังไม่หยุดคิดค้นและพัฒนาพืชสมุนไพร เพื่อให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับบริษัท นารีฟาร์มา กรุ๊ป จำกัด มีองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมไปถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของสมุนไพร จึงได้คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชนที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี จึงเป็นที่มาของความร่วมมือต่อยอดวิจัยด้านสมุนไพรไทยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชาติมหาวิทยาลัยรังสิต และ บริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย เมื่อวันที่7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา และมีเป้าหมายร่วมกันในการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มีกิจกรรมหลักคือ ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ โดยส่งเสริมให้มีการวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด มีกิจกรรมหลัก คือการกำหนดนโยบายของผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการโฆษณาภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันประชาชนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะสถาบันการศึกษาและ บริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีจุดเด่นทางด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร จึงได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการใช้กัญชาทางการแพทย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับนักวิชาการและประชาชนที่สนใจนอกจากนั้นทางบริษัทยังได้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของ ข่า มะนาว ย่านาง พริกไทยและใบกัญชา มามอบให้กับผู้ร่วมงานฟรี!สำหรับผู้สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถติดต่อได้ที่ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
หรือ Facebook : วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต,Facebook : Clears belong plus