03 กรกฎาคม 2565

พม. จัดพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรติผู้เป็นต้นแบบแห่งการให้

เพื่อลบภาพจาก “อีสานร้อน อีสานแล้ง อีสานไกล” กับการน าเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนพร้อมเปิดหน้ากาก เปิดบ้านเปิดเมือง เปิดด่านต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสู่ภาคอีสาน ผนวกกับช่วงหน้าฝนเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวที่ดีที่สุดและสวยที่สุดในการเดินทางท่องเที่ยวภาคอีสาน พบกับ “อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน” กับบรรยากาศสดชื่นความสวยงาม สายหมอก เมฆขาว ทุ่งหญ้าทุ่งนาเขียวขจีดอกไม้ผลไม้อาหารการกินวิถีถิ่นอีสานอุดมสมบูรณ์ฯลฯ ชวนทุกท่านมาเที่ยวในพื้นที่อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ภายใต้แนวคิด “หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน : ISAN in LOVE” : “นคราธานีin LOVE”


นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อ านวยการส านักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ส านักงานอุดรธานีได้เพิ่มเติมว่าได้ด าเนินการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ “นคราธานี” จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ในทุกรูปแบบพร้อมมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆ ให้นักท่องเที่ยวมาค้นหาประสบการณ์ความสุขในหน้าฝนในอีกมิติหนึ่ง เช่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เส้นทางธรรมชาติ ธรรมะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่โดดเด่นและเส้นทางสายมูเตลู ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันนี้นักท่องเที่ยวสายมูเตลูนคราธานี ยังมีเส้นทางใหม่น าเสนอต่อยอดมาจาก ไหว้พญานาคพญายักษ์แล้วจะหลงรักนคราธานี เป็น “มูกลางคืนก็ปัง มูกลางวันก็เฮง” กับ ๔ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตอนกลางคืนในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๑. ท้าวเวสสุวรรณ

๒. อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

๓. องค์ศรีสุขคเณศ

๔. ศาลเทพารักษ์

โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางกราบไหว้ขอพรกับเคล็ดลับที่ไม่ลับ ที่จะท าให้ปัง ดัง เฮง สมดั่ง

ปรารถนา จนต้องเดินทางกลับมาอีกครั้ง ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่มีความพร้อมในการรองรับ

นักท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก 

สนใจสอบถามเส้นทางการท่องเที่ยวเพิ่มเติม
ททท . ส านั กง าน อุด ร ธ านี โท ร . ๐๔๒-๓๒๕๔๐๗, ๐๔๒-๓๒๖๔๓๖
ห รื อ facebook แฟนเพ จ 

ททท.ส านักงานอุดรธานี ได้ทุกวัน