06 กรกฎาคม 2565

พม..แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่โถ อ.แม่ลาน้อย

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.30น. .สำนักงาน .พมจ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน..เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ณ ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมี  นายรัชพล ยาใจ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเทิดศักดิ์ พรจงมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ กล่าวรายงาน        

      ทั้งนี้นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นภาระกิจหนึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  ที่มุ้งเน้นการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า ตามนโยบายของรัฐบาล  ที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่   เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน..เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม รายได้ ด้านเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน..โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร


      พร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม  ในพื้นที่อ.แม่ลาน้อย จำนวน 5 ศูนย์ ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่โถ ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขุนแม่ลาน้อย ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ลาน้อย ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันติคีรี ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่นาจาง ..และมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย  . องค์กร เครือข่ายที่ทำเพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุ กว่า 9 ประเภท เช่น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ....มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุสภาวะยากลำบาก  ..มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน มอบเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ..มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ อีกทั้งมอบใบรับรององค์สาธารณะประโยชน์ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแม่ลาน้อย (ศปง.อพม.อำเภอแม่ลาน้อย)และลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ และพิการทางสายตา ที่ได้รับเงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 ราย

        …ซึ่งกิจกรรมในงานมีนิทรรศการของหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย/สินค้าและผลิตภัณฑ์ จากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงอำเภอแม่ลาน้อย ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯลฯ
     ทั้งนี้หากประชาชน พบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โทร. แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง..