30 มิถุนายน 2565

พม..แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทุ่งยาว อ. ปาย


วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565  เวลา 10.00 น. .สำนักงาน .พมจ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน..เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ณ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมี  นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเสถียร บุญมาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว กล่าวรายงาน  


ทั้งนี้นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่   เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน..เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม รายได้ ด้านเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน..โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร


พร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม /ป้ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ จำนวน 7 ศูนย์ ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลปาย ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงใต้ ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตาบลเวียงเหนือ ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่นาเติง ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ฮี้ ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเมืองแปง ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโป่งสา ..และมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย  . องค์กร เครือข่ายที่ทำเพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุ กว่า 14 ประเภท เช่น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ....มอบเงินโครงการกองทุนผู้สูงอายุ.. โครงการผู้สูงอายุบ้านป่าขามจิตแจ่มใส กายใจแข็งแรง ..มอบเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ..อีกทั้ง มอบสื่อพัฒนาการสำหรับเด็กให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จำนวน 4 แห่ง เป็นต้น

…ซึ่งกิจกรรมในงานมีนิทรรศการของหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย/สินค้าและผลิตภัณฑ์ จากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่นาเติง ,กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่นาเติง ,ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลแม่ฮี้ , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปาย ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯลฯ

ทั้งนี้หากประชาชน พบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด
ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โทร. แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300ได้ตลอด 24 ชั่วโมง..