09 มิถุนายน 2565

‘รมว.สุชาติ’ มอบ ‘รองปลัดฯแรงงาน’ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร (Big rock 1)

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการแถลงข่าวความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายและ แนวทางการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร (Big rock 1) ภายใต้โปรแกรมยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม (Ending Pandemics through Innovation : EP1) เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์การระบาดเชื้อโรคระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีความจำเป็นและการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลให้ประชาชนมีความปลอดภัยและความมั่นคงด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยยึดการบริการประชาชนเป็นศูนย์กลาง ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี 


รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ประกันตนทั้งสิ้น 3,604,602 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะลงทะเบียนในสถานบริการระดับ 100 เตียงขึ้นไป ยังขาดการเชื่อมต่อกับหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา พบว่าการส่งต่อผู้ประกันตนที่ติดเชื้อไปยังหน่วยบริการนั้น มีความยากลำบากมาก เพราะขาดหน่วยบริการเชื่อมต่อ หรือหน่วยบริการเบื้องต้นก่อนการส่งต่อในกลุ่มผู้ประกันตน ตัวอย่างเช่น ช่วยการระบาดหนักในแคมป์คนงาน โดยกระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเร่งออกมาตรการ Bubble and seal ในแคมป์คนงานที่มีการระบาดจำนวนมาก“หน่วยบริการปฐมภูมิจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นด่านหน้าใกล้ชิด เป็นจุดเชื่อมต่อบริการจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน โรงงาน บริษัท สถานประกอบการไปยังหน่วยบริการขนาดใหญ่ ทำให้การเข้าถึงบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับการยกระดับมาตรฐานการบริการสาธารณสุข มีการติดตามผลลัพธ์เชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมนำเทคโนโลยีด้านการดูแลรักษาผ่านระบบทางไกล (Telehealth medicine) เพื่อลดช่องว่างการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ตอบโจทย์การบริการเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่อยู่ท่ามกลางสังคมเมือง ดังเช่นกรุงเทพมหานคร” รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว