08 มิถุนายน 2565

พม. เคาะ (ร่าง) แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และประเด็นสมัชชาสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2565

ประเด็นสมัชชาสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2565

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2565 ณ ชั้น19 กระทรวง พม. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน

    นายอนุกูล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบใน 2 ประเด็น ดังนี้

    1) เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)  ในประเด็น วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่สวัสดิการคุณภาพเพื่อชีวิตที่มั่นคงของคนในสังคมไทย”  มี 4 แผนงาน  ประกอบด้วย 1. การสร้างหลักประกันทางสังคมและความเสมอภาคแก่คนตลอดช่วงชีวิต 2. การพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มผลิตภาพ 3. การเสริมพลังเครือข่ายสู่สังคมสวัสดิการ และ 4. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสวัสดิการสังคม ภายใต้วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผน ซึ่งจะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ พิจารณาอีกรอบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป 

 และ 2) ในปี 2565 มีการกำหนดประเด็นสมัชชาสวัสดิการสังคม ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด”

     ทั้งนี้ แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด  มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนา และส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม และเป็นธรรม