28 มิถุนายน 2565

ครูโอ๊ะ " คิกออฟ " ส่งมอบบานประตูพีวีซี" แก่ประชาชน 149 ครัวเรือน

ย้ำเป็นการนำร่องบูรณาการ ศธ. กศน. สอศ. กับ มท. ใช้การศึกษานำการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีส่งมอบบานประตูพีวีซี ลูกบิด​และบานพับ พร้อม Kick-off ซ่อมประตู ตามกิจกรรม "กระทรวงศึกษาธิการ กศน. สอศ. ผสานพลังอำเภอบ้านสร้าง พัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจน ตามระบบ ThaiQM และ TPMAP" ณ หอประชุม โรงเรียนซิตใจชื่น ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือบางกอกพีวีชี โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี พร้อม Kick-off ประเดิมซ่อมประตูที่โรงเรียนชิตใจชื่นเป็นจุดแรกของการจัดกิจกรรมครั้งนี้

"กิจกรรมดี ๆ ครั้งนี้ มีจุดเริ่มต้นจากการที่สำนักงาน กศน. ได้รับข้อมูลคนพิการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งมีผู้พิการอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษากว่า 40,000 คน จึงได้ดำเนินโครงการ กศน.ปักหมุด โดยลงพื้นที่ค้นหาและปักหมุดบ้านคนพิการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ช่วยเหลือด้านอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบกับบริษัทในเครือบางกอกพีวีชี โดยคุณอมร ประกายศรีโรจน์ และครอบครัว ได้มอบบานประตูพีวีซี พร้อมอุปกรณ์ลูกบิดและบานพับ แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งต่อให้กับครัวเรือนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตามตามระบบ ThaiQM และ TPMAP ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง รวมจำนวนทั้งสิ้น 149 บาน ได้แก่ ครัวเรือนที่ประสบความเดือดร้อน จำนวน 20 ครัวเรือน ผู้พิการโครงการ กศน.ปักหมุด จำนวน 11 ครัวเรือน วัด จำนวน 7 วัด และหน่วยงานราชการ สถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง 


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงถือเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจน โดยใช้การศึกษาเป็นตัวนำ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยบูรณาการความร่วมมือและประสานพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ในการลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน โดยหน่วยงานและสถานศึกษา สังกัด กศน. ให้การศึกษาตามศักยภาพของบุคคล สร้างทักษะอาชีพ สร้างงานและรายได้ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่เป็นฝีมือชนคนสร้างชาติ ร่วมประกอบติดตั้งบานประตู ประสานพลังกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในเรื่องของความยากจน ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะช่วยเติมเต็มในเรื่องของคนพิการ ต่อยอดกับโครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อมุ่งเป้าหมายการทำงานและเกิดผลรับชัดเจนจากการบูรณาการในทุกมิติร่วมกัน

ในนามรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบริษัทในเครือบางกอกพีวีชี ที่ให้การสนับสนุนบานประตูและอุปกรณ์จนเป็นที่มาทำให้เรามาร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและขจัดความยากจนแก่ชาวบ้านสร้างในครั้งนี้ โดยหวังว่าจะเกิดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้อีกภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอบ้านสร้าง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนา นำความเจริญและความอยู่ดีมีสุขขยายไปยังอำเภอ ท้องถิ่น ชุมชนและหมู่บ้านในปราจีนบุรีของเราร่วมกัน" รมช.ศึกษาธิการ กล่าวจากนั้น รมช.ศึกษาธิการ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ซ่อมบานประตูและเยี่ยมบ้านนักศึกษาพิการ กศน. ที่หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระเบา และหมู่ที่ 8 ตำบลบางแตน ตลอดจนบ้านผู้พิการ หมู่ที่ 8 ตำบลบางแตน และวัดบางแตน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่ช่วยสร้างรอยยิ้มและความอิ่มเอมใจ ทั้งจากภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้ให้ และผู้รับทั้ง 149 ครัวเรือนในอำเภอบ้านสร้างโดยถ้วนทั่วกัน